Roszczenia regresowe

Pamiętaj, że Twoje prawo do korzystania z rzeczowych świadczeń zdrowotnych udzielanych na terenie innych państw członkowskich UE/EFTA na podstawie przepisów o koordynacji oraz prawo do refundacji tych kosztów zależy od posiadania prawa do świadczeń na koszt Narodowego Funduszu Zdrowia.

Jeżeli podczas pobytu na terenie innego państwa członkowskiego okazałeś się dokumentem uprawniającym:

  • nie mając do niego prawa (np. w sytuacji gdy Twoje ubezpieczenie w NFZ wygasło w rozumieniu ustawy o świadczeniach) lub skorzystałeś ze świadczeń rzeczowych wykraczających poza zakres świadczeń przysługujący na podstawie posiadanego dokumentu, biorąc pod uwagę charakter pobytu lub też
  • okazałeś się sfałszowanym dokumentem w celu skorzystania z nienależnych Ci świadczeń, których koszty zostały pokryte przez Narodowy Fundusz Zdrowia

musisz wiedzieć, że Narodowy Fundusz Zdrowia ma możliwość dochodzenia zwrotu nienależnie poniesionych kosztów leczenia  udzielonego osobom nieuprawnionym na terenie innych państw członkowskich UE/ EFTA.

Jeżeli w trakcie weryfikacji dokumentów rozliczeniowych wystawionych przez instytucje łącznikowe innych państw członkowskich za świadczenia rzeczowe udzielone polskim świadczeniobiorcom zostanie ustalone, że:

  • Osoba, której koszty leczenia zostały wykazane do rozliczenia nie posiadała prawa do świadczeń finansowanych przez polską instytucję ubezpieczenia zdrowotnego lub
  • jeżeli w trakcie weryfikacji dokumentów stanowiących podstawę realizacji procesu refundacji zostanie ustalone, że osoba, której została wypłacona refundacja z tytułu poniesionych kosztów leczenia nie spełniała warunków do uzyskania  tej refundacji

Fundusz nabywa prawo do wystąpienia z roszczeniem regresowym do tej osoby.

Właściwy do rozpatrywania sprawy Oddział Wojewódzki NFZ po ustaleniu zasadności roszczenia regresowego, zebraniu stosownej dokumentacji (dowodów w sprawie), ustaleniu kwoty należności głównej (roszczenia regresowego) ma obowiązek powiadomienia dłużnika o konieczności zwrotu kwoty roszczenia.

Istnieje możliwość rozłożenia wskazanej w wezwaniu kwoty obciążenia pod warunkiem, że dłużnik przed upływem terminu wskazanego w nocie (14 dni od daty otrzymania noty - wezwania) pisemnie zadeklaruje chęć uiszczenia kwoty i zawrze w piśmie prośbę o rozłożenie spłaty zadłużenia na raty.