Najważniejsze pojęcia

udział własny pacjenta (wkład własny, współpłacenie, współfinansowanie) - jest to opłata za rzeczowe świadczenia zdrowotne (usługi medyczne) pobierana obowiązkowo przez zagranicznego świadczeniodawcę bezpośrednio od pacjenta w większości systemów powszechnej opieki zdrowotnej w państwach członkowskich UE /EFTA. Określana jest albo jako wartość % całkowitego kosztu świadczeń albo jako stała opłata kwotowa. Wysokość kwoty udziału własnego pacjenta jest określana przepisami obowiązującymi w państwie pobytu. Koszty poniesione przez pacjenta w związku z udziałem własnym nie podlegają refundacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

roszczenie regresowe – roszczenie, na podstawie którego podmiot zaspokajający roszczenie, do którego był zobowiązany na podstawie określonej umowy lub przepisów prawa, może domagać się zwrotu spełnionego wcześniej świadczenia albo poniesionych w związku z tym świadczeniem kosztów.

refundacja kosztów - jest to wysokość kwoty określona do zwrotu przez instytucję miejsca pobytu innego państwa członkowskiego UE/EFTA w związku z poniesionymi przez świadczeniobiorców kosztami rzeczowych świadczeń zdrowotnych udzielonych zgodnie z przepisami o koordynacji.

formularz E 126 - jest to formularz dedykowany do wskazania przez instytucję innego państwa członkowskiego UE/EFTA należnej ubezpieczonemu kwoty refundacji w związku z poniesionymi przez niego kosztami świadczeń rzeczowych udzielonych zgodnie
z przepisami o koordynacji.