Islandia

Zasady korzystania z Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ): 

Na podstawie EKUZ przysługują rzeczowe świadczenia zdrowotne, które z powodów medycznych stają się niezbędne w czasie pobytu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA): Islandii, Liechtensteinu, Norwegii lub Szwajcarii. Ich udzielenie ma na celu zapobieżenie przymusowemu powrotowi świadczeniobiorcy do Polski przed końcem planowanego pobytu w celu uzyskania rzeczowych świadczeń zdrowotnych. O tym, czy w konkretnym przypadku dane świadczenia są niezbędne decyduje lekarz, biorąc pod uwagę charakter tych świadczeń oraz przewidywany okres pobytu polskiego świadczeniobiorcy w danym państwie członkowskim UE/EFTA. Każde państwo członkowskie UE/EFTA ustala własne kryteria
i zasady udzielania rzeczowych świadczeń zdrowotnych. Dlatego polski świadczeniobiorca udający się tymczasowo do jednego z państw członkowskich ma prawo do  korzystania z opieki zdrowotnej w tym kraju, na takich samych zasadach, jak osoby podlegające tamtejszemu ustawodawstwu. Zgodnie z ustawodawstwem większości państw członkowskich UE/EFTA pacjent zobowiązany jest do ponoszenia częściowych kosztów udzielanych mu rzeczowych świadczeń zdrowotnych, jako jego współudział w kosztach leczenia. Wiąże się to z koniecznością ponoszenia takich, dodatkowych opłat także przez polskiego świadczeniobiorcę. Koszty współpłacenia pacjenta nie podlegają zwrotowi przez NFZ. W przypadku korzystania z rzeczowych świadczeń zdrowotnych w państwie pobytu, należy możliwie najwcześniej okazać EKUZ lekarzowi lub administracji szpitala. W niektórych państwach wymagane jest także okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość (preferowany paszport) wraz z EKUZ oraz pozostawienie lekarzowi kserokopii karty.  Warto jest, więc mieć przy sobie kilka jej kserokopii.

W wielu kurortach turystycznych lekarze przyjmują tylko prywatnie. W związku z tym nie honorują EKUZ. Ponadto, rzeczowe świadczenia zdrowotne związane z leczeniem skutków wypadków podczas uprawiania sportów, np. zimowych mogą być obciążone wyższymi opłatami, niż rzeczowe świadczenia zdrowotne z tym niezwiązane. Zaleca się wykupienie dodatkowego, prywatnego ubezpieczenia obejmującego koszty opieki zdrowotnej, do której finansowania NFZ nie jest uprawniony, w tym przede wszystkim, tzw. koszty współpłacenia pacjenta, o których mowa poniżej.

UWAGA!

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) zachowuje ważność do daty na niej wskazanej, chyba, że w czasie, w którym była ważna, dana osoba utraciła status świadczeniobiorcy. W takiej sytuacji EKUZ traci ważność w tym samym dniu, co utrata statusu świadczeniobiorcy uprawnionego do korzystania z opieki zdrowotnej na koszt NFZ.

Jak uzyskać opiekę medyczną, na podstawie EKUZ w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej: 

Należy korzystać ze świadczeń udzielanych przez placówki służby zdrowia lub lekarzy działających
w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej. Ich wykaz można uzyskać w Islandzkiej Instytucji ds. Ubezpieczenia Społecznego - Sjúkratryggingar Íslands; są one oznaczone jako „Heilsugæslustöð”. Lokalne placówki służby zdrowia znajdują się we wszystkich dystryktach.

112

Numer alarmowy, pod który może zadzwonić pacjent w nagłych przypadkach zdrowotnych

Lekarz pierwszego kontaktu:

Przychodnie, w których pacjent może skorzystać z konsultacji lekarza pierwszego kontaktu czynne są w dni powszednie w godzinach od 8:00 do16:00.

Poza ww. godzinami przyjęć i w weekendy pacjent może skorzystać z konsultacji lekarza pierwszego kontaktu w ośrodkach zwanych „Laeknavaktin” w Reykjaviku (tel. 1770, adres: Smáratorg 1, Kópavogur), w Akureyri (tel. 8482600, adres: Hafnastræti 99) lub, w stanie nagłym, w szpitalnych oddziałach ratunkowych. Aby uzyskać konsultację lekarską lub zamówić wizytę domową należy zadzwonić na numer 1770.

Leczenie stomatologiczne:

Leczenie stomatologiczne jest realizowane w gabinetach dentystycznych lub w placówkach służby zdrowia na terytorium Islandii. Lekarze dentyści udzielający świadczeń w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej zwykle wystawiają przed gabinetami tabliczkę z napisem „Tannlæknir”.

Leczenie szpitalne:

Jeżeli zachodzi potrzeba leczenia szpitalnego, niezbędne jest uzyskanie skierowania od lekarza, jednak w nagłych przypadkach pacjent może się zgłaszać bezpośrednio do szpitala, bez skierowania.

Recepty:

Uprawnionym do wystawiania recept na leki objęte refundacją jest lekarz działający w ramach państwowej służby zdrowia. Pacjent może zrealizować receptę w każdej aptece w Islandii, oznaczonej jako „APÓTEK”.

Terapia tlenowa, dializy i chemioterapia:

Aby móc skorzystać z terapii tlenowej, dializ i chemioterapii, posiadacz karty EKUZ powinien zarejestrować się na wizytę u świadczeniodawcy przed przyjazdem do Islandii.

Aby zarejestrować się na ww. świadczenia pacjent powinien się skontaktować z następującymi instytucjami:

a) w sprawie dializ: Landspital Uiniversity Hospital,Dialysis unit, Eiriksgata 5, 101 Reykjavik, tel. +354 5436 311,F ax.:+ 345 5434 806;

b) w sprawie terapii tlenowej: :Islands SygesikringI, ltbehandlingsservice , Landspitali University Hospital, Unit A-3, Fossvogur, Reykjavik. Contactpersons: Stella Hrafnkelsdóttir, RN BSc Nurse eller Rósa Karlsdóttir, Rn BSc Nurse, Tel.: +354 543 6049/6040, Fax: +354 543 6019;

c) w sprawie innych świadczeń: :Icelandic Health Insurance's Assistive Technology Center Sjúkratryggingar Íslands, Hjálpartækjamiðstöð, Vínlandsleið 16, 113 Reykjavík, tel. 00354 515 0100.

Udział pacjenta w finansowaniu leczenia (koszty współpłacenia) niepodlegający zwrotowi przez NFZ:

Lekarz pierwszego kontaktu:

Opłata za wizytę u lekarza pierwszego kontaktu w godzinach pracy wynosi 1200 ISK, poza godz. pracy – 3100 ISK.

Opłata za domową wizytę lekarską w godzinach pracy wynosi 3400 ISK, poza godz. pracy – 4500 ISK. 

Dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia są zwolnione z ponoszenia kosztów współpłacenia za wizyty lekarskie. Emeryci i osoby otrzymujące rentę inwalidzką są uprawnione do częściowej refundacji ww. kosztów współpłacenia.

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna:

Koszt wizyty u lekarza specjalisty wynosi 5000 ISK za konsultację + 40% kosztów innych świadczeń udzielonych podczas wizyty.

Leczenie stomatologiczne:

Nie ma określonej jednej, standardowej opłaty, którą pacjent powyżej 18 roku życia powinien uiścić
z tytułu współpłacenia za uzyskane świadczenie stomatologiczne. W przypadku dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia opłata ta wynosi 2500 ISK.

Dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia, emeryci i osoby pobierające rentę inwalidzką uprawnione są do częściowej refundacji kosztów leczenia.

Leczenie szpitalne:

Co do zasady, leczenie szpitalne jest bezpłatne. Jeżeli jednak pacjent korzysta ze świadczeń zdrowotnych udzielanych w szpitalu w trybie ambulatoryjnym, wówczas zostanie obciążony kosztami w kwocie 5.000 IKR za konsultację  lekarską + 40% kosztów innych udzielonych świadczeń podczas wizyty.

Leki:

Odpłatność za leki jest zróżnicowana i wynosi od 0 do 100%. Jeśli istnieje tańszy lek o tym samym działaniu, co lek przepisany na recepcie, to wykupując lek droższy pacjent powinien pokryć różnicę
w cenie pomiędzy tym lekiem a lekiem tańszym o tym samym działaniu. W aptece pacjent powinien okazać EKUZ oraz receptę. W przypadku nieokazania karty EKUZ pacjent będzie musiał pokryć pełny koszt wykupywanych leków.

Leczenie prywatne:

Koszty leczenia uzyskane w placówce funkcjonującej poza publicznym systemem ochrony zdrowia na terytorium Islandii pacjent pokrywa w całości we własnym zakresie. Koszty te nie podlegają zwrotowi przez NFZ.

Pogotowie ratunkowe w Islandii:

Za transport medyczny, w tym transport lotniczy, pobierana jest od pacjenta bezzwrotna opłata
w wysokości 6200 IKR. Emeryci i osoby pobierające rentę inwalidzką uiszczają z tego tytułu opłatę
w wysokości 4650 IKR. Jeżeli pacjent nie okaże EKUZ, zostanie obciążony całkowitymi kosztami transportu medycznego.

Transport międzynarodowy:

Co do zasady, pacjent ponosi pełne koszty transportu powrotnego do Polski. W wyjątkowych sytuacjach polski świadczeniobiorca może ubiegać się o zgodę dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ na pokrycie kosztów transportu do miejsca leczenia w kraju. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie https://www.ekuz.nfz.gov.pl/transport-transgraniczny/transport-powrotny-w-celu-kontynuacji-leczenia-rozpoczetego-w-innym-panstwi.

Zasady uzyskania zwrotu poniesionych kosztów leczenia:

O zwrot kosztów można ubiegać się jeszcze w trakcie pobytu w Islandii, w ciągu 6 miesięcy od zapłacenia rachunku, zwracając się z wnioskiem do Sjúkratryggingar íslands w Reykjaviku. Do wniosku o zwrot kosztów należy załączyć: oryginały rachunków i dowodów zapłaty, recept
i skierowań (zaleca się zachowanie kopii dokumentów dla siebie). Wymagane są także: kopia EKUZ, adres zamieszkania, międzynarodowy numer rachunku bankowego i kod identyfikujący bank (IBAN
i BIC / SWIFT).

Istnieje także możliwość ubiegania się o zwrot kosztów we właściwym oddziale NFZ po powrocie do Polski. Do wniosku o zwrot kosztów należy załączyć: oryginały rachunków i dowodów zapłaty.

Miejsce, gdzie w razie wątpliwości można uzyskać informacje:

Sjúkratryggingar íslands
Vínlandsleið 16
150 Reykjavik, Iceland
Tel.: 00354 515-0002 (telefon czynny w godz. 10:00-15:00)
Fax: 00354 515-0069
Email: international@sjukra.is
www.sjukra.is