Irlandia

Zasady korzystania z Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ): 

Na podstawie EKUZ przysługują rzeczowe świadczenia zdrowotne, które z powodów medycznych stają się niezbędne w czasie pobytu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA): Islandii, Liechtensteinu, Norwegii lub Szwajcarii. Ich udzielenie ma na celu zapobieżenie przymusowemu powrotowi świadczeniobiorcy do Polski przed końcem planowanego pobytu w celu uzyskania rzeczowych świadczeń zdrowotnych. O tym, czy w konkretnym przypadku dane świadczenia są niezbędne decyduje lekarz, biorąc pod uwagę charakter tych świadczeń oraz przewidywany okres pobytu polskiego świadczeniobiorcy w danym państwie członkowskim UE/EFTA. Każde państwo członkowskie UE/EFTA ustala własne kryteria i zasady udzielania rzeczowych świadczeń zdrowotnych. Dlatego polski świadczeniobiorca udający się tymczasowo do jednego z państw członkowskich ma prawo do  korzystania z opieki zdrowotnej w tym kraju, na takich samych zasadach, jak osoby podlegające tamtejszemu ustawodawstwu. Zgodnie z ustawodawstwem większości państw członkowskich UE/EFTA pacjent zobowiązany jest do ponoszenia częściowych kosztów udzielanych mu rzeczowych świadczeń zdrowotnych, jako jego współudział w kosztach leczenia. Wiąże się to z koniecznością ponoszenia takich, dodatkowych opłat także przez polskiego świadczeniobiorcę. Koszty współpłacenia pacjenta nie podlegają zwrotowi przez NFZ. W przypadku korzystania z rzeczowych świadczeń zdrowotnych w państwie pobytu, należy możliwie najwcześniej okazać EKUZ lekarzowi lub administracji szpitala. W niektórych państwach wymagane jest także okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość (preferowany paszport) wraz z EKUZ oraz pozostawienie lekarzowi kserokopii karty.  Warto jest, więc mieć przy sobie kilka jej kserokopii.

W wielu kurortach turystycznych lekarze przyjmują tylko prywatnie. W związku z tym nie honorują EKUZ. Ponadto, rzeczowe świadczenia zdrowotne związane z leczeniem skutków wypadków podczas uprawiania sportów, np. zimowych mogą być obciążone wyższymi opłatami, niż rzeczowe świadczenia zdrowotne z tym niezwiązane. Zaleca się wykupienie dodatkowego, prywatnego ubezpieczenia obejmującego koszty opieki zdrowotnej, do której finansowania NFZ nie jest uprawniony, w tym przede wszystkim, tzw. koszty współpłacenia pacjenta, o których mowa poniżej.

UWAGA!

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) zachowuje ważność do daty na niej wskazanej, chyba, że w czasie, w którym była ważna, dana osoba utraciła status świadczeniobiorcy. W takiej sytuacji EKUZ traci ważność w tym samym dniu, co utrata statusu świadczeniobiorcy uprawnionego do korzystania z opieki zdrowotnej na koszt NFZ.

Jak uzyskać opiekę medyczną, na podstawie EKUZ w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej: 

Lekarz pierwszego kontaktu:

Lekarze pierwszego kontaktu przyjmują pacjentów we własnych gabinetach lub w poradniach podstawowej opieki zdrowotnej, do których pacjent może się zgłosić w razie potrzeby. Większość lekarzy pierwszego kontaktu w Irlandii działa w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej, mając zawartą umowę z Zarządem Służby Zdrowia - Health Service Executive (HSE).

999 lub 112 

Numer alarmowy, pod który może zadzwonić pacjent w nagłych przypadkach zdrowotnych

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna:

Jeżeli zachodzi potrzeba skorzystania z ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, niezbędne jest uzyskanie skierowania od lekarza pierwszego kontaktu (GP) lub przez lekarza medycyny ratunkowej (Accident&Emergency physician).

Leczenie szpitalne:

Jeżeli zachodzi potrzeba leczenia szpitalnego, niezbędne jest uzyskanie skierowania od lekarza, jednak w nagłych przypadkach pacjent może się zgłaszać bezpośrednio do szpitala, bez skierowania.

Recepty:

Do wystawiania recept na leki objęte refundacją uprawnieni są lekarze mający zawartą umowę
z Health Service Executive (HSE).  Lekarze dentyści nie są uprawnieni do wystawiania recept na leki refundowane. Leki wydawane z przepisu lekarza można uzyskać jedynie w aptekach i są wydawane na podstawie recepty.

Udział pacjenta w finansowaniu leczenia (koszty współpłacenia) niepodlegający zwrotowi przez NFZ: 

Lekarz pierwszego kontaktu, ambulatoryjna opieka specjalistyczna i leczenie szpitalne:

Pacjent posiadający kartę EKUZ jest traktowany w zakresie prawa do korzystania z opieki zdrowotnej, jak osoba zamieszkała w Irlandii, czyli ma prawo do uzyskiwania bezpłatnej opieki medycznej
u świadczeniodawców funkcjonujących w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej.

Jeżeli pacjent okaże kartę EKUZ, wówczas nie poniesie kosztów leczenia, gdyż zostaną one rozliczone pomiędzy właściwymi instytucjami.

Jeżeli pacjent nie zamieszkuje w Irlandii i nie posiada karty EKUZ, wówczas powinien pokryć pełny koszt uzyskanych świadczeń. Wysokość kosztu uzależniona będzie od rodzaju udzielonych świadczeń.

Koszt wizyty u lekarza pierwszego kontaktu, mającego zawartą umowę z HSE, który powinien ponieść pacjent nie posiadający EKUZ, wynosi od 40 EUR do 70 EUR.

Leczenie stomatologiczne:

Gabinety dentystyczne w Irlandii działają w ramach prywatnego systemu opieki zdrowotnej i nie honorują EKUZ, zatem pacjent musi pokryć we własnym zakresie koszty leczenia stomatologicznego.

Leki:

Co do zasady, pacjent posiadający kartę EKUZ oraz wykupujący leki w związku z leczeniem niezbędnym uzyskiwanym podczas jego tymczasowego pobytu w Irlandii ma prawo do ich zakupu
z uwzględnieniem obowiązujących stawek refundacyjnych. 

Leczenie prywatne:

Koszty leczenia uzyskanego w placówce funkcjonującej poza publicznym systemem ochrony zdrowia w Irlandii pacjent pokrywa w całości we własnym zakresie. O zwrot poniesionych kosztów może on ubiegać się w Polsce we właściwym oddziale wojewódzkim NFZ. Po spełnieniu wszystkich wymaganych prawem warunków koszty te zostaną zwrócone, jednak wg polskich stawek, tj. zgodnie z cenami świadczeń opieki zdrowotnej obowiązującymi w rozliczeniach między NFZ, a polskimi świadczeniodawcami. Zwracana pacjentowi kwota nie może jednak przekroczyć wysokości faktycznie poniesionych wydatków. Więcej informacji na temat warunków i trybu ubiegania się o zwrot kosztów leczenia w placówkach funkcjonujących poza publicznym systemem ochrony zdrowia można uzyskać tutaj: http://www.kpk.nfz.gov.pl/pl/leczenie-w-innym-panstwie/zwrot-kosztow-swiadczen.html.

Pogotowie ratunkowe w Irlandii:

Transport pacjenta karetką do szpitala w potwierdzonym przez lekarza stanie nagłym, jest bezpłatny.

Medyczny transport lotniczy, górski i wodny wykonywany jest przez agencje państwowe - w tym National Ambulance Service, Irish Coast Guard – i jest on bezpłatny.

Transport międzynarodowy:

Co do zasady, pacjent ponosi pełne koszty transportu powrotnego do Polski. W wyjątkowych sytuacjach polski świadczeniobiorca może ubiegać się o zgodę dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ na pokrycie kosztów transportu do miejsca leczenia w kraju. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie https://www.ekuz.nfz.gov.pl/transport-transgraniczny/transport-powrotny-w-celu-kontynuacji-leczenia-rozpoczetego-w-innym-panstwi. 

Zasady uzyskania zwrotu poniesionych kosztów leczenia: 

W celu uzyskania zwrotu kosztów należy zwrócić się z wnioskiem do właściwego oddziału NFZ po powrocie do Polski. Do wniosku o zwrot kosztów należy załączyć: oryginały rachunków
i dowodów zapłaty.

Miejsce, gdzie w razie wątpliwości można uzyskać informacje: 

Wszelkie informacje można uzyskać w instytucji łącznikowej:

HSE
Dr. Steevens' Hospital
Dublin 8, Ireland
Tel: +353 (0)1 635 2000
1850 24 1850 (Infolinia)
Fax: 041 6850330
hselive@hse.ie

www.hse.ie