Grecja

Zasady korzystania z Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ): 

Na podstawie EKUZ przysługują rzeczowe świadczenia zdrowotne, które z powodów medycznych stają się niezbędne w czasie pobytu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA): Islandii, Liechtensteinu, Norwegii lub Szwajcarii. Ich udzielenie ma na celu zapobieżenie przymusowemu powrotowi świadczeniobiorcy do Polski przed końcem planowanego pobytu w celu uzyskania rzeczowych świadczeń zdrowotnych. O tym, czy w konkretnym przypadku dane świadczenia są niezbędne decyduje lekarz, biorąc pod uwagę charakter tych świadczeń oraz przewidywany okres pobytu polskiego świadczeniobiorcy w danym państwie członkowskim UE/EFTA. Każde państwo członkowskie UE/EFTA ustala własne kryteria i zasady udzielania rzeczowych świadczeń zdrowotnych. Dlatego polski świadczeniobiorca udający się tymczasowo do jednego z państw członkowskich ma prawo do  korzystania z opieki zdrowotnej w tym kraju, na takich samych zasadach, jak osoby podlegające tamtejszemu ustawodawstwu. Zgodnie z ustawodawstwem większości państw członkowskich UE/EFTA pacjent zobowiązany jest do ponoszenia częściowych kosztów udzielanych mu rzeczowych świadczeń zdrowotnych, jako jego współudział w kosztach leczenia. Wiąże się to z koniecznością ponoszenia takich, dodatkowych opłat także przez polskiego świadczeniobiorcę. Koszty współpłacenia pacjenta nie podlegają zwrotowi przez NFZ. W przypadku korzystania z rzeczowych świadczeń zdrowotnych w państwie pobytu, należy możliwie najwcześniej okazać EKUZ lekarzowi lub administracji szpitala. W niektórych państwach wymagane jest także okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość (preferowany paszport) wraz z EKUZ oraz pozostawienie lekarzowi kserokopii karty.  Warto jest, więc mieć przy sobie kilka jej kserokopii.

W wielu kurortach turystycznych lekarze przyjmują tylko prywatnie. W związku z tym nie honorują EKUZ. Ponadto, rzeczowe świadczenia zdrowotne związane z leczeniem skutków wypadków podczas uprawiania sportów, np. zimowych mogą być obciążone wyższymi opłatami, niż rzeczowe świadczenia zdrowotne z tym niezwiązane. Zaleca się wykupienie dodatkowego, prywatnego ubezpieczenia obejmującego koszty opieki zdrowotnej, do której finansowania NFZ nie jest uprawniony, w tym przede wszystkim, tzw. koszty współpłacenia pacjenta, o których mowa poniżej.

UWAGA!

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) zachowuje ważność do daty na niej wskazanej, chyba, że w czasie, w którym była ważna, dana osoba utraciła status świadczeniobiorcy. W takiej sytuacji EKUZ traci ważność w tym samym dniu, co utrata statusu świadczeniobiorcy uprawnionego do korzystania z opieki zdrowotnej na koszt NFZ.

Jak uzyskać opiekę medyczną, na podstawie EKUZ w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej: 

Należy korzystać ze świadczeń placówek publicznej służby zdrowia – ESY (wyszukiwarka świadczeniodawców: https://healthatlas.gov.gr/ ), świadczeniodawców prywatnych posiadających umowę z EOPYY (wyszukiwarka: http://www.eopyy.gov.gr/MedSupplier.  ) oraz lekarzy POZ przyjmujących w jednostkach PEDY – państwowej sieci podstawowej opieki zdrowotnej.

166

Numer alarmowy, pod który może zadzwonić pacjent w nagłych przypadkach zdrowotnych

Leczenie szpitalne:

Jeżeli zachodzi potrzeba leczenia szpitalnego, niezbędne jest uzyskanie skierowania od lekarza, jednak w nagłych przypadkach pacjent może się zgłaszać bezpośrednio do szpitala.

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna, badania laboratoryjne:

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna udzielana jest przez świadczeniodawców prywatnych posiadających umowę z EOPYY oraz szpitale i placówki publicznej służby zdrowia – ESY.

Badania diagnostyczne wykonywane są przez świadczeniodawców i laboratoria prywatne posiadające umowę z EOPYY, jednostki państwowej sieci podstawowej opieki zdrowotnej – PEDY, przychodnie przyszpitalne oraz wiejskie i regionalne ośrodki medyczne.

Pacjenci, którzy w trakcie pobytu w Grecji wymagać będą specjalistycznych świadczeń zdrowotnych, takich jak chemioterapia, dializy, tlenoterapia powinni przed wyjazdem skontaktować się z odpowiednią placówką medyczną w Grecji, celem umówienia terminu zabiegu.

Recepty:

Termin ważności recepty określa lekarz w górnym prawym rogu recepty. W Grecji wystawiane są również recepty elektroniczne. Leki na receptę wydawane są w każdej aptece na terytorium Grecji, z wyjątkiem leków wysokokosztowych - wystawianych dla pacjentów chronicznie chorych, które wydawane są bezpłatnie w specjalistycznych aptekach EOPYY.

Lista aptek działających w ramach publicznego systemu EOPYY dostępna jest na stronie: www.eopyy.gov.gr/Pharmacy/Index

Informacja na temat dostępności leków a aptekach EOPYY dostępna jest na stronie: www.eopyy.gov.gr/Medicine/Index

 

Udział pacjenta w finansowaniu leczenia (koszty współpłacenia) niepodlegający zwrotowi przez NFZ: 

Wizyta u lekarza:

Wizyta u lekarza POZ działającego w ramach sieci PEDY jest bezpłatna. Pierwsze 200 konsultacji w miesiącu, u świadczeniodawców prywatnych, działających w ramach kontraktu z EOPYY jest bezpłatne.

Badania laboratoryjne:

Badania przeprowadzane przez świadczeniodawców w ramach sieci PEDY, szpitale i laboratoria publiczne ESY są bezpłatne. Za badania przeprowadzane w prywatnych jednostkach posiadających  kontrakt z EOPYY pacjent ponosi 15 % kosztów.

Leczenie szpitalne:

Za leczenie stacjonarne w prywatnym szpitalu posiadającym kontrakt z EOPYY pacjent musi pokryć we własnym zakresie opłatę w wysokości 30% ceny procedury medycznej lub 10% ceny dziennej hospitalizacji, jak również opłatę za opiekę lekarza, anestezjologa oraz ewentualne koszty wyższego standardu sali i  potencjalne koszty dodatkowe.

Leczenie stacjonarne w szpitalach publicznych jest bezpłatne.

Leczenie stomatologiczne:

Podstawowa opieka stomatologiczna jest udzielana bezpłatnie wyłącznie przez lekarzy przyjmujących w jednostkach PEDY i ESY.

Leki:

Za leki na receptę pacjent musi pokryć we własnym zakresie opłatę w wysokości do 25% ceny leków,
a w przypadku niektórych poważnych i przewlekłych chorób dopłaty wynoszą 10% lub pacjent zwolniony jest z opłat za leki. Za każdą zrealizowaną receptę pacjent ponosi opłatę w wysokości 1 euro.

Leczenie prywatne:

Koszty leczenia uzyskanego w placówce funkcjonującej poza publicznym systemem ochrony zdrowia w Grecji pacjent pokrywa w całości we własnym zakresie. O zwrot poniesionych kosztów może on ubiegać się w Polsce we właściwym oddziale wojewódzkim NFZ. Po spełnieniu wszystkich wymaganych prawem warunków koszty te zostaną zwrócone, jednak wg polskich stawek, tj. zgodnie
z cenami świadczeń opieki zdrowotnej obowiązującymi w rozliczeniach między NFZ, a polskimi świadczeniodawcami. Zwracana pacjentowi kwota nie może jednak przekroczyć wysokości faktycznie poniesionych wydatków. Więcej informacji na temat warunków i trybu ubiegania się o zwrot kosztów leczenia w placówkach funkcjonujących poza publicznym systemem ochrony zdrowia można uzyskać tutaj: http://www.kpk.nfz.gov.pl/pl/leczenie-w-innym-panstwie/zwrot-kosztow-swiadczen.html.

Transport międzynarodowy:

Co do zasady, pacjent ponosi pełne koszty transportu powrotnego do Polski. W wyjątkowych sytuacjach polski świadczeniobiorca może ubiegać się o zgodę dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ na pokrycie kosztów transportu do miejsca leczenia w kraju. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie https://www.ekuz.nfz.gov.pl/transport-transgraniczny/transport-powrotny-w-celu-kontynuacji-leczenia-rozpoczetego-w-innym-panstwi.

Zasady uzyskania zwrotu poniesionych kosztów leczenia: 

W celu uzyskania zwrotu kosztów należy zwrócić się z wnioskiem do właściwego oddziału NFZ po powrocie do Polski. Do wniosku o zwrot kosztów należy załączyć: oryginały rachunków i dowodów zapłaty.

Miejsce, gdzie w razie wątpliwości można uzyskać informacje: 

Wszelkie informacje można uzyskać w instytucji łącznikowej:

EOPYY - NATIONAL ORGANIZATION FOR THEPROVISION OF HEALTHCARE SERVICES

DIRECTORATE OF INTERNATIONAL AFFAIRS

DEPART. OF HEALTHCARE BENEFITS IN KIND IN E.U.

Apostolou Pavlou 12,

151 23, Marousi

Grecja

 Tel.: + 30 210 8110916-919, 925

Fax: + 30 210 8110945

Email: d12.t2@eopyy.gov.gr

           ehic@eopyy.gov.gr

 

www.eopyy.gov.gr