Jesteś w Strona głównaZamieszkanie w innym państwie UE/EFTA › Informacja o dokumentach

Informacja o dokumentach

Osoba uprawniona do rzeczowych świadczeń zdrowotnych na koszt NFZ (szerzej w TWOJE PRAWA I ICH UTRATA) a zamieszkała w innym państwie członkowskim UE/EFTA powinna uzyskać dokument S1 Dokument ten należy zarejestrować w instytucji miejsca zamieszkania wskazanej we WNIOSKU O WYDANIE DOKUMENTU S1 (punkt 2 tego wniosku). Dokument S1 wydają oddziały wojewódzkie NFZ oraz ich delegatury.

UWAGA! Równolegle z dokumentem S1, który jest wydawany osobie do niego uprawnionej, oddział wojewódzki NFZ wystawia również odpowiedni dla danej grupy osób formularz serii E100 (E106, E109, E120 albo E121), który przesyłany jest bezpośrednio do instytucji miejsca zamieszkania wskazanej na WNIOSKU O WYDANIE DOKUMENTU S1. Dlatego też, zmiana zadeklarowanej przez Państwa instytucji miejsca zamieszkania, w której chcieliby Państwo się zarejestrować, wymaga ponownego złożenia wniosku i uzyskania nowego dokumentu S1 oraz zwrócenia już wydanego dokumentu S1 do oddziału wojewódzkiego NFZ, który go wydał.

W celu uzyskania dokumentu S1 należy złożyć WNIOSEK O WYDANIE DOKUMENTU S1 OSOBIE ZAMIESZKAŁEJ W INNYM PAŃSTWIE UE/EFTA w oddziale wojewódzkim NFZ lub jego delegaturze.

UWAGA!
Osoba zamieszkała w innym państwie UE/EFTA zobowiązana jest do poinformowania płatnika składek, którym jest m.in. pracodawca, ZUS dla osób pracujących na własny rachunek, emerytów i rencistów, KRUS dla rolników i osób pobierających rolnicze świadczenia emerytalno-rentowe, inny właściwy organ wypłacający emeryturę, rentę lub zasiłek, o aktualnym adresie zamieszkania w innym państwie UE/EFTA.
Do WNIOSKU O WYDANIE DOKUMENTU S1 OSOBIE ZAMIESZKAŁEJ W INNYM PAŃSTWIE UE/EFTA należy załączyć dokument wydany przez płatnika składek potwierdzający zgłoszenie mu zmiany miejsca zamieszkania na adres zagraniczny wskazany we Wniosku zawierający wskazanie właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ, m.in. ZUS ZUA, ZUS ZZA, ZUS ZCNA.

Z WNIOSKIEM O WYDANIE DOKUMENTU S1 OSOBIE ZAMIESZKAŁEJ W INNYM PAŃSTWIE UE/EFTA w szczególności wystąpić może:

 • Osoba stale wykonująca pracę najemną lub pracę na własny rachunek w Polsce mieszkająca w innym państwie UE/EFTA w tym pracownik przygraniczny, tzn. osoba wykonująca działalność zawodową w Polsce, które do miejsca zamieszkania w innym państwie UE/EFTA powraca każdego dnia lub co najmniej raz w tygodniu
 • Osoba stale wykonująca pracę najemną lub pracę na własny rachunek jednocześnie w Polsce i w innym państwie UE/EFTA zamieszkała w państwie UE/EFTA innym niż państwa, w których wykonuje działalność zawodową
  Dodatkowo do wniosku należy załączyć dokument A1 wydany przez ZUS
 • Osoba wykonująca w państwie UE/EFTA innym niż Polska, w którym mieszka, pracę najemną na rzecz polskiego pracodawcy
  Dodatkowo do wniosku należy załączyć dokument A1 wydany przez ZUS
 • Osoba, która posiada prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na koszt NFZ pomimo wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego z uwagi na pobieranie zasiłku przyznanego na podstawie przepisów o ubezpieczeniu chorobowym lub wypadkowym 
 • Osoba pobierająca świadczenia przedemerytalne, tzn. emeryturę pomostową, świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne
 • Członek rodziny osoby ubezpieczonej (obowiązkowo lub dobrowolnie – jeżeli mieszka ona w Polsce a jeżeli nie mieszka w Polsce – ubezpieczonej obowiązkowo, podlegającej ustawodawstwu polskiemu, jako właściwemu, oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu w NFZ), jeżeli został on zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ przez tę osobę a mieszka w innym państwie UE/EFTA niż państwo zamieszkania osoby ubezpieczonej

UWAGA!
Wniosek wypełnia się oddzielnie dla każdego członka rodziny spełniającego ww. warunki

 • Emeryt lub rencista pobierający polskie świadczenie emerytalne lub rentowe
 • Członek rodziny emeryta lub rencisty pobierającego polskie świadczenie emerytalne lub rentowe
 • Osoba ubiegająca się o przyznanie emerytury lub renty, która posiada prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na koszt NFZ pomimo wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego z uwagi na złożenie w polskim organie emerytalno-rentowym wniosku o przyznanie renty albo emerytury.


UWAGA!
Dokumentu S1 nie wystawia się członkom rodziny osób, o których mowa w punkcie 1, 2, 3, 4, 5 i 9, którzy zamieszkują wraz z Wnioskodawcą w tym samym państwie UE/EFTA. W celu zabezpieczenia zamieszkałym w tym samym państwie UE/EFTA członkom rodziny prawa do opieki zdrowotnej dokument S1 należy przedłożyć w wybranej instytucji ubezpieczeniowej w państwie zamieszkania celem rejestracji. W razie problemów z zarejestrowaniem w instytucji miejsca zamieszkania członka rodziny z tego powodu, że nie posiada on dokumentu S1 wydanego na niego imiennie, należy niezwłocznie skontaktować się z Oddziałem Wojewódzkim NFZ, który wydał dokument S1 dla osoby ubezpieczonej.