Transport transgraniczny w państwach UE/EFTA

Co do zasady przepisy o koordynacji nie zapewniają pokrycia przez Narodowy Fundusz Zdrowia kosztów transportu do Polski.

Aby uniknąć obciążenia tymi kosztami, wskazane jest wykupienie dodatkowego prywatnego ubezpieczenia.

Polski ustawodawca przewidział możliwość wydania przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia lub Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego, w ściśle określonych przypadkach, decyzji w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie kosztów transportu do miejsca leczenia lub zamieszkania w kraju.

Decyzja w sprawie pokrycia kosztów transportu dotyczy wyłącznie aspektu finansowego, Narodowy Fundusz Zdrowia nie angażuje się w działania operacyjne związane z organizacją transportu. Więcej informacji w zakładce  Transport powrotny w celu kontynuacji leczenia rozpoczętego w innym państwie.

W żadnym przypadku nie jest możliwe pokrycie przez Narodowy Fundusz Zdrowia kosztów transportu osoby zmarłej.