Jesteś w Strona głównaPraca w państwach członkowskich UE/EFTA › Informacja dla pracodawców

Informacja dla pracodawców

W przypadku delegowania pracowników do pracy za granicą, pracodawca może w imieniu wysyłanego pracownika dokonywać czynności związanych z uzyskaniem EKUZ dla tego pracownika. W tym celu wysyłany pracownik powinien wystawić upoważnienie dla pracodawcy. Upoważnienie powinno zawierać numer dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość osoby upoważnionej. Upoważnienie powinno być wydane w celu złożenia wniosku oraz odbioru karty. Osoba upoważniona może podpisać wniosek „z upoważnienia”.

Ponadto, upoważniony pracodawca występując o EKUZ dla pracowników oddelegowanych, zamiast wniosków może przesłać pismo zawierające wykaz pracowników, którzy będą wykonywali na jego rzecz pracę w innym państwie członkowskim jako pracownicy oddelegowani oraz wykaz zawierający dane członków rodziny zgłoszonych przez pracownika do ubezpieczenia zdrowotnego, którzy będą towarzyszyli mu w państwie oddelegowania. Wykazy te powinny zawierać co najmniej:

  • imiona i nazwisko pracownika i członków rodziny,
  • numer PESEL pracownika i członków rodziny,
  • aktualny adres miejsca zamieszkania pracownika w Polsce,
  •  państwo, do którego pracownik został oddelegowany,
  • okres oddelegowania.

Wypadek przy pracy
W przypadku kiedy pracownik delegowany do pracy w innym państwie członkowskim ulegnie za granicą wypadkowi przy pracy, dokumentem właściwym do poświadczenia jego prawa do rzeczowych świadczeń zdrowotnych jest dokument DA1 lub formularz E123, tj. dokument potwierdzający prawo posiadacza do uzyskania rzeczowych świadczeń zdrowotnych związanych z wypadkiem przy pracy. Dokument ten wydawany jest w szczególności w związku z tym, iż niektóre państwa członkowskie UE/EFTA np. Niemcy, Francja posiadają odrębne systemu wypadkowe, w ramach których udzielenie świadczeń związanych z wypadkiem możliwe jest wyłącznie na podstawie takiego dokumentu. W przypadku państw członkowskich UE/EFTA, które nie posiadają wyodrębnionych systemów wypadkowych rzeczowe świadczenia zdrowotne związane z wypadkiem przy pracy udzielane są w ramach systemu chorobowego na podstawie EKUZ.

Zasady wydawania dokumentu E123/DA1:
W przypadku, gdy osoba w trakcie wykonywania pracy w jednym z państw członkowskich UE/EFTA (innym niż RP) ulegnie wypadkowi przy pracy, uzyskanie dokumentu E123/DA1 jest możliwe tylko przy łącznym spełnieniu następujących przesłanek:

  1. Podleganie ustawodawstwu polskiemu w dniu w którym doszło do wypadku – dokumentem potwierdzającym właściwość ustawodawstwa polskiego jest dokument A1/E101 wydawany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). 
  2. Podleganie polskiemu ubezpieczeniu wypadkowemu i zdrowotnemu w dniu w którym doszło do wypadku.
  3. Uznanie przez pracodawcę lub podmiot wskazany w krajowych przepisach z zakresu wypadków przy pracy, iż zaistniałe zdarzenie zostało zakwalifikowane jako wypadek przy pracy i odnotowane w rejestrze wypadków przy pracy, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. z 2009 r. Nr 105. poz. 870).

W przypadku, gdy którakolwiek z ww. przesłanek nie zostanie spełniona brak jest podstaw do wydania dokumentu E123/DA1.
Wykonywanie pracy w innym państwie członkowskim UE/EFTA bez potwierdzenia właściwości ustawodawstwa polskiego (A1), bez podlegania ubezpieczeniu wypadkowemu i zdrowotnemu na terytorium RP, jest równoznaczne z uznaniem, iż osoba podlega ustawodawstwu państwa wykonywania pracy zgodnie z ww. zasadą ogólną, i oznacza odmowę wydania E123/DA1.

Informacja w sprawie prawa do rzeczowych świadczeń zdrowotnych z tytułu wypadku przy pracy udzielanych osobom oddelegowanym do pracy lub wykonującym pracę w kilku państwach UE/EFTA na podstawie dokumentów A1.