Jesteś w Strona głównaPraca w państwach członkowskich UE/EFTA › Dokumenty dla pracownika

Dokumenty dla pracownika

EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wydawana jest w celu poświadczenia prawa osoby ubezpieczonej oraz członków jej rodziny do rzeczowych świadczeń zdrowotnych, które stają się niezbędne z przyczyn medycznych, biorąc pod uwagę charakter tych świadczeń oraz przewidywany czas pobytu na terenie innego państwa członkowskiego UE/EFTA.

EKUZ stanowi dowód na to, że jej posiadacz jest uprawniony w państwie czasowego pobytu do rzeczowych świadczeń zdrowotnych, które stają się niezbędne ze względów medycznych, i które są udzielane w innym państwie członkowskim UE/EFTA z myślą o zapobieżeniu przymusowemu powrotowi posiadacza karty do państwa właściwego, czyli tego państwa w którym jest on ubezpieczony lub państwa zamieszkania przed końcem planowanego pobytu w celu poddania się wymaganemu leczeniu.

Celem świadczeń tego typu jest umożliwienie ubezpieczonemu kontynuowania pobytu w innym państwie UE/EFTA, w warunkach bezpiecznych dla zdrowia.

UWAGA

Należy pamiętać, że EKUZ nie daje żadnych uprawnień, gdy celem podróży jest uzyskanie leczenia, a więc nie można na jej podstawie skorzystać z zaplanowanych świadczeń w innym państwie członkowskim UE/EFTA.

EKUZ odpowiada jednolitemu wzorowi określonemu przez Komisję Administracyjną ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego w załączniku I do Decyzji nr S2 z dnia 12 czerwca 2009 r. dotycząca specyfikacji technicznych Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (2010/C 106/09.

Karta jest wydawana w językach narodowych państw członkowskich UE/EFTA. Zawiera ona minimalny, zestaw danych widocznych gołym okiem, które pozwalają na identyfikację posiadacza karty w państwie członkowskim UE/EFTA innym niż państwo członkowskie właściwe ze względu na miejsce ubezpieczenia lub zamieszkania.

Karta EKUZ, pomimo, że jest wydawana przez poszczególne państwa członkowskie UE/EFTA w językach narodowych, nie wymaga tłumaczenia na język państwa, w którym może zostać wykorzystana.

Karta EKUZ, wydana w każdym z państw członkowskich UE/EFTA wygląda analogicznie i zawiera ten sam, usystematyzowany zestaw danych:

  • nazwisko i imię posiadacza karty,
  • osobisty numer identyfikacyjny posiadacza karty albo, w razie jego braku, numer ubezpieczonego, od którego pochodzą prawa posiadacza karty
  • datę urodzenia posiadacza karty,
  • datę ważności karty,
  • kod ISO państwa członkowskiego UE/EFTA wydającego kartę,
  • numer identyfikacyjny i akronim instytucji właściwej,
  • numer logiczny karty.

 

Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wydaną przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) mogą posługiwać się wyłącznie te osoby, które pomimo wykonywania pracy na terenie innego państwa członkowskiego UE/EFTA podlegają w zakresie zabezpieczenia społecznego właściwości polskiego ustawodawstwa np. pracownicy delegowani.

Zgodnie z nadrzędną zasadą koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, dla osób zatrudnionych lub wykonujących pracę na własny rachunek w jednym z państw członkowskich UE/EFTA właściwe jest ustawodawstwo państwa, w którym wykonywana jest praca, natomiast wykonywanie pracy w jednym z państw członkowskich UE/EFTA i korzystanie ze świadczeń rzeczowych na koszt innego państwa członkowskiego jest nieuprawnione i niedopuszczalne.

W związku z powyższym osoby pracujące w innym państwie członkowskim UE/EFTA, które zgodnie z przepisami podlegają właściwości tego państwa w zakresie zabezpieczenia społecznego, posłużą się w sposób bezprawny kartą EKUZ wydaną przez NFZ, będą obowiązane do zwrotu kosztu świadczeń rzeczowych nienależnie sfinansowanych przez Fundusz.

Pracownik delegowany , dla którego właściwe jest ustawodawstwo polskie, przed wyjazdem do pracy do innego państwa członkowskiego UE/EFTA powinien wystąpić do Narodowego Funduszu Zdrowia z wnioskiem o wydanie EKUZ. Dla pracowników delegowanych obowiązuje specjalny rodzaj wniosku o wydanie karty EKUZ, na którym pracownik obowiązany jest wskazać, że wyjeżdża za granicę w charakterze pracownika delegowanego. Jeżeli pracownik wyjeżdża do państwa UE, powinien wraz z wnioskiem przedłożyć w oddziale wojewódzkim NFZ dokument A1. Pracownik wyjeżdżający do państwa UE/EFTA powinien wraz z wnioskiem przedłożyć w oddziale wojewódzkim NFZ dokument A1, który jest wydawany przez ZUS.

EKUZ dla pracowników delegowanych wydawana jest na okres tożsamy z okresem wskazanym na dokumencie A1.

Osoba samodelegująca się do pracy w innym państwie członkowskim UE/EFTA to osoba, która normalnie wykonuje działalność jako osoba pracująca na własny rachunek w państwie członkowskim i udaje się aby wykonywać podobną działalność w innym państwie członkowskim UE/EFTA. Samodelegujący się, nadal podlega ustawodawstwu pierwszego państwa członkowskiego UE/EFTA, pod warunkiem, że przewidywany okres pracy nie przekracza 24 miesięcy.

W celu uzyskania EKUZ, osoba samodelegująca się do pracy w innym państwie członkowskim UE/EFTA musi złożyć stosowny wniosek w oddziale wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, przy czym będzie to wniosek tożsamy z tym, który składają pracownicy delegowani do pracy za granicą. Analogicznie, osoba samodelegująca się do pracy w innym państwie członkowskim UE/EFTA obowiązana jest załączyć do wniosku wydany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokument A1.

Oddział wojewódzki NFZ wydaje EKUZ na okres wskazany w ww. dokumencie.

UWAGA

W przypadku kiedy przedłuża się okres oczekiwania na wydanie przez ZUS dokumentu A1, EKUZ dla pracownika delegowanego może zostać wydany już po jego wyjeździe za granicę, na okres wskazany w dokumencie wydanym przez ZUS.

Osoby bezrobotne

Przepisy o koordynacji dopuszczają możliwość wydawania EKUZ osobie bezrobotnej udającej się do innego państwa członkowskiego w celu poszukiwania pracy. Bezrobotny zarejestrowany w Urzędzie Pracy może uzyskać EKUZ na wyjazd związany z poszukiwaniem pracy po złożeniu w oddziale wojewódzkim NFZ wniosku o wydanie EKUZ, do którego dołączony zostanie dokument U2. OW NFZ wydaje kartę EKUZ na okres wskazany na formularzu U2.

Informacja w sprawie prawa do rzeczowych świadczeń zdrowotnych z tytułu wypadku przy pracy udzielanych osobom oddelegowanym do pracy lub wykonującym pracę w kilku państwach UE/EFTA na podstawie dokumentów A1.

DOKUMENT S1

Pracownik, który podlega właściwości polskiego ustawodawstwa i został oddelegowany do innego państwa członkowskiego na okres równy lub przekraczający 12 m-cy może ubiegać się o wydanie dokumentu S1. Co do zasady, dokument ten wydawany jest osobom przenoszącym czasowo swoją działalność zawodową do innego państwa członkowskiego na podstawie dokumentu A1 wydanego przez ZUS. Okres ważności dokumentu S1 jest tożsamy z okresem oddelegowania wskazanym na dokumencie A1.

Dokument S1 dla pracownika delegowanego lub osoby pracującej na własny rachunek do innego państwa UE/EFTA wydawany jest na podstawie WNIOSKU O WYDANIE DOKUMENTU S1 OSOBIE CZASOWO PRZENOSZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWĄ DO INNEGO PAŃSTWA UE/EFTA

Dokument S1 należy zarejestrować w instytucji w miejscu czasowego wykonywania działalności zawodowej wskazanej we WNIOSKU O WYDANIE DOKUMENTU S1 OSOBIE CZASOWO PRZENOSZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWĄ DO INNEGO PAŃSTWA UE/EFTA (punkt 3 tego wniosku).
UWAGA! Równolegle z dokumentem S1, który jest wydawany osobie do niego uprawnionej, oddział wojewódzki NFZ wystawia również formularz E106, który przesyłany jest bezpośrednio do instytucji w miejscu czasowego wykonywania działalności zawodowej wskazanej we Wniosku o wydanie dokumentu S1 osobie czasowo przenoszącej działalność zawodową do  innego państwa UE/EFTA. Dlatego też, zmiana zadeklarowanej przez Państwa instytucji, w której chcieliby Państwo się zarejestrować, wymaga ponownego złożenia wniosku i uzyskania nowego dokumentu S1 oraz zwrócenia już wydanego dokumentu S1 do oddziału wojewódzkiego NFZ, który go wydał.

Szerzej o dokumencie S1 kliknij Tutaj