Liechtenstein

Zasady korzystania z Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ): 

Na podstawie EKUZ przysługują rzeczowe świadczenia zdrowotne, które z powodów medycznych stają się niezbędne w czasie pobytu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA): Islandii, Liechtensteinu, Norwegii lub Szwajcarii. Ich udzielenie ma na celu zapobieżenie przymusowemu powrotowi świadczeniobiorcy do Polski przed końcem planowanego pobytu w celu uzyskania rzeczowych świadczeń zdrowotnych. O tym, czy w konkretnym przypadku dane świadczenia są niezbędne decyduje lekarz, biorąc pod uwagę charakter tych świadczeń oraz przewidywany okres pobytu polskiego świadczeniobiorcy w danym państwie członkowskim UE/EFTA. Każde państwo członkowskie UE/EFTA ustala własne kryteria i zasady udzielania rzeczowych świadczeń zdrowotnych. Dlatego polski świadczeniobiorca udający się tymczasowo do jednego z państw członkowskich ma prawo do  korzystania z opieki zdrowotnej w tym kraju, na takich samych zasadach, jak osoby podlegające tamtejszemu ustawodawstwu. Zgodnie z ustawodawstwem większości państw członkowskich UE/EFTA pacjent zobowiązany jest do ponoszenia częściowych kosztów udzielanych mu rzeczowych świadczeń zdrowotnych, jako jego współudział w kosztach leczenia. Wiąże się to z koniecznością ponoszenia takich, dodatkowych opłat także przez polskiego świadczeniobiorcę. Koszty współpłacenia pacjenta nie podlegają zwrotowi przez NFZ. W przypadku korzystania z rzeczowych świadczeń zdrowotnych w państwie pobytu, należy możliwie najwcześniej okazać EKUZ lekarzowi lub administracji szpitala. W niektórych państwach wymagane jest także okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość (preferowany paszport) wraz z EKUZ oraz pozostawienie lekarzowi kserokopii karty.  Warto jest, więc mieć przy sobie kilka jej kserokopii.

W wielu kurortach turystycznych lekarze przyjmują tylko prywatnie. W związku z tym nie honorują EKUZ. Ponadto, rzeczowe świadczenia zdrowotne związane z leczeniem skutków wypadków podczas uprawiania sportów, np. zimowych mogą być obciążone wyższymi opłatami, niż rzeczowe świadczenia zdrowotne z tym niezwiązane. Zaleca się wykupienie dodatkowego, prywatnego ubezpieczenia obejmującego koszty opieki zdrowotnej, do której finansowania NFZ nie jest uprawniony, w tym przede wszystkim, tzw. koszty współpłacenia pacjenta, o których mowa poniżej.

UWAGA!

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) zachowuje ważność do daty na niej wskazanej, chyba, że w czasie, w którym była ważna, dana osoba utraciła status świadczeniobiorcy. W takiej sytuacji EKUZ traci ważność w tym samym dniu, co utrata statusu świadczeniobiorcy uprawnionego do korzystania z opieki zdrowotnej na koszt NFZ.

Jak uzyskać opiekę medyczną, na podstawie EKUZ w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej: 

Należy korzystać ze świadczeń udzielanych w placówkach służby zdrowia, które funkcjonują
w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej. Placówki te można znaleźć na stronie internetowej http://www.lkv.li.

112 lub 144

Numer alarmowy, pod który może zadzwonić pacjent w nagłych przypadkach zdrowotnych

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna:

Jeżeli zachodzi potrzeba skorzystania z ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, skierowanie nie jest wymagane.

Leczenie stomatologiczne:

Leczenie stomatologiczne jest dostępne w ograniczonym zakresie.

Leczenie szpitalne:

Na terytorium Lichtensteinu jest tylko jeden szpital (w Vaduz). Jeżeli zachodzi potrzeba leczenia szpitalnego, niezbędne jest uzyskanie skierowania od lekarza, jednak w nagłych przypadkach pacjent może się zgłaszać bezpośrednio do szpitala, bez skierowania.

Recepty:

Każdy lekarz jest uprawniony do wystawiania recept na leki objęte refundacją. Leki można uzyskać
w aptekach na podstawie recepty wystawionej przez lekarza. Lekarze z licencją mogą również wydawać leki swoim pacjentom. 

Udział pacjenta w finansowaniu leczenia (koszty współpłacenia) niepodlegający zwrotowi przez NFZ: 

Lekarz pierwszego kontaktu, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, leczenie szpitalne:

Za poradę lekarza pierwszego kontaktu, lekarza specjalisty, czy leczenie stacjonarne w szpitalu, należy uiścić opłatę ryczałtową w wysokości 67 CHF. Wniesiona opłata daje prawo do korzystania ze wszystkich świadczeń przez kolejnych 30 dni. Emeryci zobowiązani są do opłacenia jedynie połowy tej opłaty, a dzieci i młodzież do 20 roku życia są z niej zwolnione. Jeżeli w trakcie leczenia szpitalnego pacjent wybierze salę jednoosobową i inne świadczenia ponadstandardowe – wówczas poniesie ich koszty we własnym zakresie.

Leczenie stomatologiczne:

Leczenie stomatologiczne jest w pełni odpłatne. 

Leczenie prywatne:

Koszty leczenia uzyskane w placówce funkcjonującej poza publicznym systemem ochrony zdrowia na terytorium Liechtensteinu pacjent pokrywa w całości we własnym zakresie. Koszty te nie podlegają zwrotowi przez NFZ.

Pogotowie ratunkowe w Liechtenstein:

Za transport do szpitala na terytorium Liechtensteinu , którego koszt nie przekracza kwoty 500 CHF, pacjent nie ponosi kosztów. Koszty powyżej tej kwoty pacjent musi jednak pokryć we własnym zakresie. Za transport lotniczy, którego koszt nie przekracza kwoty 1000 CHF, pacjent nie ponosi kosztów. Koszty powyżej tej kwoty pacjent musi jednak pokryć we własnym zakresie. 

Transport międzynarodowy

Co do zasady, pacjent ponosi pełne koszty transportu powrotnego do Polski. W wyjątkowych sytuacjach polski świadczeniobiorca może ubiegać się o zgodę dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ na pokrycie kosztów transportu do miejsca leczenia w kraju. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie https://www.ekuz.nfz.gov.pl/transport-transgraniczny/transport-powrotny-w-celu-kontynuacji-leczenia-rozpoczetego-w-innym-panstwi.

Zasady uzyskania zwrotu poniesionych kosztów leczenia: 

W celu uzyskania zwrotu kosztów należy zwrócić się z wnioskiem do właściwego oddziału NFZ po powrocie do Polski. Do wniosku o zwrot kosztów należy załączyć: oryginały rachunków i dowodów zapłaty.

Miejsce, gdzie w razie wątpliwości można uzyskać informacje: 

Wszelkie informacje można uzyskać w instytucji łącznikowej:

Amt für Gesundheit
Aeulestrasse 51
FL-9490 Vaduz, Liechtenstein
Telephone 00423 236 73 40
Fax 00423 236 73 50
www.ag.llv.li