Jesteś w Strona głównaNauka w państwach członkowskich UE/EFTA › Uprawnienia oraz ich utrata

Uprawnienia oraz ich utrata

Prawa przysługujące osobie ubezpieczonej w trakcie pobytu w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA, związanego z podjęciem studiów lub nauką w szkole

Osoby objęte ubezpieczeniem zdrowotnym w Narodowym Funduszu Zdrowia wyjeżdżające do innego państwa członkowskiego UE/EFTA w celu podjęcia studiów lub nauki w szkole (podstawowej, gimnazjum lub średniej) , mają prawo do korzystania z rzeczowych świadczeń zdrowotnych, które stają się niezbędne z powodów medycznych w trakcie pobytu w innym państwie członkowskim UE/EFTA.

Każdorazowo zakres niezbędnych dla danej osoby rzeczowych świadczeń zdrowotnych ustala lekarz. Pod uwagę brany jest w szczególności charakter świadczeń oraz czas trwania pobytu. Zasadą jest, iż uprawnionemu należy udzielić wszystkich niezbędnych świadczeń umożliwiających mu kontynuowanie pobytu, tak, aby nie musiał on wracać do kraju w którym jest ubezpieczony w celu uzyskania lub kontynuacji rozpoczętego leczenia. Ponadto, lekarz powinien potraktować uprawnionego w podobny sposób, jak osobę ubezpieczoną w danym państwie członkowskim. Prawo do rzeczowych świadczeń zdrowotnych przysługuje wyłącznie w ramach powszechnego systemu ubezpieczenia społecznego.

W celu skorzystania z rzeczowych świadczeń zdrowotnych w trakcie czasowego pobytu w państwie członkowskim innym niż państwo ubezpieczenia niezbędne jest przedstawienie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

Zgodnie z  decyzją Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego nr S1 z dnia 12 czerwca 2009 r. dotyczącą europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego „z europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego należy korzystać we wszystkich przypadkach pobytu czasowego, podczas którego ubezpieczony wymaga opieki zdrowotnej, niezależnie od celu pobytu, który może mieć związek z turystyką, działalnością zawodową czy nauką”.

EKUZ nie można jednak używać , gdy jedynym celem pobytu za granicą jest uzyskanie określonego leczenia.

Utrata prawa:
Prawo do rzeczowych świadczeń zdrowotnych na koszt Narodowego Funduszu Zdrowia ustaje w przypadku, gdy osoba legitymująca się EKUZ traci prawo do ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ, m.in. gdy:

  • uczeń/student przestaje spełniać wymogi niezbędne do zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny – np. ukończenie nauki/studiów/studiów doktoranckich lub skreślenie z listy uczniów/studentów/uczestników studiów doktoranckich lub ukończenie 26 lat;
  • główny ubezpieczony, który zgłosił ucznia/studenta do ubezpieczenia jako członka rodziny traci prawo do świadczeń;
  • uczeń/student uzyskuje własny tytuł do ubezpieczenia w państwie członkowskim innym niż Polska np. w związku z podjęciem pracy.

Informacja o sprawie utraty uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej dla posiadaczy Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego