Jesteś w Strona głównaNauka w państwach członkowskich UE/EFTA › Informacje ogólne

Informacje ogólne

Osoby objęte ubezpieczeniem zdrowotnym w Narodowym Funduszu Zdrowia, które udają się do  innego państwa członkowskiego UE/EFTA w celu podjęcia studiów lub nauki w szkole, które chcą skorzystać z rzeczowych świadczeń zdrowotnych, niezbędnych z przyczyn medycznych, w trakcie pobytu czasowego w danym państwie członkowskim UE/EFTA powinny legitymować się Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

Zgodnie z przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, EKUZ uprawnia posiadacza do rzeczowych świadczeń zdrowotnych, które stają się niezbędne z powodów medycznych podczas pobytu w danym państwie członkowskim UE/EFTA. Zakres świadczeń niezbędnych dla danej osoby ustala lekarz, biorąc pod uwagę, w szczególności, charakter świadczeń oraz planowany czas trwania pobytu. Zasadą jest, iż uprawnionemu należy udzielić wszystkich niezbędnych świadczeń umożliwiających mu kontynuowanie pobytu, tak, aby nie musiał on wracać do kraju w którym jest ubezpieczony w celu uzyskania lub kontynuacji rozpoczętego leczenia. Ponadto, lekarz powinien potraktować uprawnionego w podobny sposób, jak osobę ubezpieczoną w danym państwie członkowskim. Prawo do rzeczowych świadczeń zdrowotnych przysługuje wyłącznie w ramach powszechnego systemu ubezpieczenia społecznego.

Powyższe wynika z  art. 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, oraz decyzji Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego nr S1 z dnia 12 czerwca 2009 r. dotyczącej europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego.

Jak złożyć wniosek oraz uzyskać EKUZ

Uzyskanie EKUZ możliwe jest poprzez złożenia wniosku we właściwym ze względu na zgłoszone miejsce zamieszkania, Oddziale Wojewódzkim NFZ (OW NFZ).

Zgodnie z art. 77 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Oddziałem właściwym dla wnioskodawcy jest OW NFZ, który został wskazany w zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego, i jest to Oddział zgodny z miejscem zamieszkania na terytorium RP.

Wypełniony wniosek, zawierający czytelny podpis oraz wymagane dane, wraz z załącznikami należy złożyć w OW NFZ, w jeden z następujących sposobów:

 • Osobiście lub za pośrednictwem osoby upoważnionej;
 •  pocztą (w tym pocztą elektroniczną);
 •  faksem;

W przypadku, gdy przesłany wniosek nie zawiera podpisu, wnioskodawca ma wyłącznie możliwość osobistego odbioru EKUZ. Istnieje możliwość wydawania EKUZ przez OW NFZ, który nie jest właściwy, czyli do którego wnioskodawca został przypisany ze względu na miejsce zamieszkania zadeklarowane przy zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ.
Dotyczy to jednak wyłącznie:

 • wnioskodawców, dla których możliwe jest potwierdzenie przez OW NFZ, iż mają oni status "ubezpieczony";
 •  sytuacji wyjątkowych, związanych np. z faktem podjęcia nauki w danym województwie, siedzibą pracodawcy, czy wykonywaniem pracy w województwie innym niż województwo, w którym ze względu na miejsce zamieszkania ubezpieczony został przypisany do  OW NFZ. Dotyczy to również sytuacji związanych z koniecznością pilnego uzyskania EKUZ z uwagi np. na wyjazd turystyczny.

W przypadku, gdy rozpatrzenie wniosku przez OW NFZ, który nie jest właściwy, będzie się wiązało z koniecznością dodatkowej weryfikacji statusu osoby, OW NFZ:

 • informuje wnioskodawcę o konieczności przesłania dokumentacji do Oddziału właściwego ze względu na zgłoszone miejsce zamieszkania;
 • informuje wnioskodawcę, iż okres ważności na jaki karta będzie wydana liczony będzie od dnia złożenia wniosku w danym OW NFZ (niewłaściwym);
 • informuje wnioskodawcę, że karta po jej wygenerowaniu przez właściwy OW NFZ może zostać odebrana w OW NFZ, w którym został złożony wniosek - w takim przypadku na wniosku przed przesłaniem go do OW NFZ właściwego należy wybrać opcję: "Osobiście" i zaznaczyć Polę: "w Oddziale Wojewódzkim, w którym złożony został wniosek".

Niezbędne dokumenty do uzyskania EKUZ, gdy celem pobytu jest podjęcie studiów lub nauki w szkole:

 1. wniosek o EKUZ,
 2. zaświadczenie o podjęciu studiów lub nauki w szkole, tj.:
  • zaświadczenie wydane przez polską uczelnię / szkołę delegującą wnioskodawcę do podjęcia nauki / odbycia studiów lub bezpłatnych praktyk w innym państwie członkowskim UE/EFTA, lub
  • zaświadczenie wydane przez zagraniczną uczelnię / szkołę przyjmującą wnioskodawcę w poczet uczniów / studentów lub
  • na bezpłatne praktyki;
  • lub legitymacja ucznia / studenta, w przypadku wnioskodawców, którzy podjęli już naukę i wniosek jest składany w trakcie trwania roku szkolnego / akademickiego;

W przypadku, gdy Oddział Wojewódzki NFZ nie będzie w stanie potwierdzić prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, wnioskodawca zgłoszony do ubezpieczenia jako członek rodziny w celu uzyskania EKUZ w związku z wyjazdem w celu podjęcia studiów lub nauki, zobowiązany jest przedstawić dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń na koszt NFZ, w tym:

 • dokument potwierdzający prawo do świadczeń głównego ubezpieczonego,
 • dokument potwierdzający fakt zgłoszenia wnioskodawcy do ubezpieczenia jako  członka rodziny tj. ZUS ZCNA.

Zaświadczenie wystawione przez uczelnię / szkołę powinno zawierać następujące dane:

 • pełną nazwa uczelni lub szkoły z dokładnym adresem i danymi kontaktowymi,
 • imię, nazwisko i data urodzenia ucznia lub studenta,
 • podpis osoby upoważnionej przez daną uczelnię lub szkołę do wystawienia zaświadczenia lub legitymacji studenckiej na wymienionym dokumencie,
 • dokładny dzień rozpoczęcia semestru lub roku akademickiego oraz dzień zakończenia danego semestru lub roku akademickiego, w trakcie którego wnioskująca o EKUZ osoba będzie posiadała status ucznia, studenta danej szkoły lub uczelni, lub okres w jakim odbywane będą praktyki*:
 • informację, iż praktyki nie wiążą się z uzyskaniem wynagrodzenia, skutkującego objęciem ustawodawstwem danego kraju
 • datę wystawienia zaświadczenia**;

* W przypadku, gdy zaświadczenie nie będzie precyzyjnie określało okresu nauki osoby wnioskującej, a będzie wskazany tylko rok lub semestr akademicki, EKUZ wydana zostanie na okres zgodny z datami rozpoczęcia i zakończenia najbliższego semestru letniego lub zimowego, które obowiązują w polskich szkołach i uczelniach.

**Zaświadczenia wystawiane przez uczelnię lub szkołę, powinny zostać wystawione  z datą nie wcześniejszą niż 90 dni od dnia złożenia wniosku o EKUZ. Zaświadczenia wystawione z datą wcześniejszą niż 90 dni od dnia złożenia wniosku, nie będą stanowić podstawy do wydania EKUZ.

Ważne informacje związane z wyjazdem w celu podjęcia studiów lub nauki w szkole:

UWAGA
Zaświadczenie warunkowe wskazujące, iż osoba została przyjęta na studia / do szkoły, ale pod warunkiem dokonania dodatkowych czynności związanych np. z opłatą, dostarczeniem dokumentów, nie stanowi potwierdzenia faktu posiadania statusu studenta / ucznia, niezbędnego do wydania EKUZ.

W przypadku, gdy na podstawie wydanego przez zagraniczną uczelnię lub szkołę zaświadczenia lub legitymacji wystawionej w języku obcym, nie można jednoznacznie określić, faktu dalszego kształcenia się przez osobę, której ma być wydana karta. Oddział Wojewódzki NFZ w celu ustalenia prawa do świadczeń może żądać od wnioskującego, tłumaczenia przysięgłego dokumentu, na język polski lub angielski.

Wyjazd na uczelnię w charakterze wolnego słuchacza lub podjęcie nauki  w szkole językowej nie uprawnia do otrzymania statusu studenta w rozumieniu wspólnotowych przepisów o koordynacji.

EKUZ wydawana jest zgodnie z tytułem do ubezpieczenia, w związku z czym gdy student podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu w NFZ z tytułu pracy najemnej lub prowadzenia działalności na własny rachunek, EKUZ wydawana jest zgodnie z ogólnymi zasadami dotyczącymi pracowników i osób prowadzących działalność na własny rachunek.


Ulotka informacyjna na temat EKUZ dla polskich świadczeniobiorców, którzy podejmują studia lub naukę w szkole w innym państwie członkowskim UE/EFTA