Informacja o EKUZ

Zgodnie z decyzją Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego nr S1 z dnia 12 czerwca 2009 r. dotyczącą europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego EKUZ stanowi dowód na to, że jej posiadacz jest uprawniony w państwie członkowskim pobytu do świadczeń rzeczowych z tytułu choroby, które stają się niezbędne ze względów medycznych i które są udzielane podczas pobytu czasowego z innym państwie członkowskim UE/EFTA z myślą o zapobieżeniu przymusowemu powrotowi posiadacza karty do państwa właściwego, czyli państwa ubezpieczenia, przed końcem planowanego pobytu w celu poddania się wymaganemu leczeniu.
Celem świadczeń tego typu jest umożliwienie ubezpieczonemu kontynuowania pobytu w innym państwie członkowskim UE/EFTA niż państwo właściwe, w warunkach bezpiecznych dla jego zdrowia.

Wzór awersu Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego został określony w  decyzji Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego nr S2 z dnia 12 czerwca 2009 r. dotyczącej specyfikacji technicznych europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego, w dwóch następujących wariantach:

Karta EKUZ

Karta EKUZ rewers

Wszystkie państwa członkowskie UE/EFTA wydają Kartę według tego wzoru, z tym że napis "Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego" oraz nazwy pól na karcie zapisane są w języku urzędowym państwa wydającego kartę. Rozmieszczenie pól jest identyczne na kartach wydawanych przez wszystkie państwa członkowskie UE/EFTA, a zatem można porównać kartę wydaną, np. przez Grecję z polską EKUZ, by ustalić zawartość danego pola.

Rewers EKUZ może zostać dowolnie wykorzystany przez państwa członkowskie, np. może być nim narodowa karta ubezpieczenia zdrowotnego. Część państw członkowskich UE/EFTA zdecydowała się na połączenie EKUZ i kart narodowych (np. Niemcy, Luksemburg).
Wzory EKUZ wydawanych przez poszczególne państwa członkowskie UE/EFTA - awersu i rewersu - można znaleźć na  stronie internetowej Komisji Administracyjnej ds. Zabezpieczenia Społecznego .

Wzór Certyfikatu tymczasowo zastępującego Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego również jest określony w Decyzji S2. Poszczególne państwa członkowskie wystawiają certyfikat w swoich językach urzędowych. Wzór certyfikatu w języku polskim.