Jesteś w Strona głównaLeczenie planowane w państwach UE/EFTA › Informacje ogólne

Informacje ogólne

Leczenie planowane za granicą jest to przewidywany, ściśle określony zakres leczenia, który może zostać przeprowadzony poza granicami kraju, wymagający uprzedniej zgody dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ.

Zgoda na przeprowadzenie ww. leczenia wydawana jest po przeprowadzeniu przez oddział wojewódzki NFZ postępowania wyjaśniającego – zainicjowanego złożeniem odpowiedniego wniosku do właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania, oddziału wojewódzkiego NFZ. Celem prowadzonego postepowania wyjaśniającego jest potwierdzenie łącznego istnienia poniżej wymienionych przesłanek:

  • wnioskodawca nie może zostać poddany leczeniu w kraju w terminie niezbędnym dla stanu zdrowia (zbyt długi czas oczekiwania w kolejce na uzyskanie świadczenia),
  • wnioskowane leczenie jest świadczeniem gwarantowanym, tj. objętym jednym z wykazów świadczeń gwarantowanych zawartych w rozporządzeniach Ministra Zdrowia wydanych na podstawie art. 31 d ustawy o świadczeniach.

Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego dyrektor oddziału wojewódzkiego NFZ, w drodze decyzji administracyjnej, wydaje zgodę na udzielenie wnioskowanego świadczenia opieki zdrowotnej albo jego kontynuację w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim

Dyrektor oddziału wojewódzkiego NFZ może odmówić wydania zgody, jeżeli świadczenie opieki zdrowotnej objęte wnioskiem:

  • może zostać udzielone w kraju przez świadczeniodawcę posiadającego umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w terminie nieprzekraczającym dopuszczalny czas oczekiwania świadczeniobiorcy na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej, których dotyczy wniosek.

lub

  • świadczenie nie jest świadczeniem gwarantowanym, tj. objętym jednym z wykazów świadczeń gwarantowanych zawartych w rozporządzeniach Ministra Zdrowia wydanych na podstawie art. 31 d ustawy o świadczeniach.

 

Od decyzji wydanej przez dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ przysługuje odwołanie do Prezesa NFZ. Termin do wniesienia odwołania od decyzji dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie skarżącej.