Jesteś w Strona głównaLeczenie planowane w państwach UE/EFTA › Informacje dla lekarzy

Informacje dla lekarzy

Leczenie planowane za granicą jest to przewidywany, ściśle określony zakres leczenia, który może zostać przeprowadzony poza granicami kraju, wymagający uprzedniej zgody dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ.

Leczenie planowane w innym państwie członkowskim UE/EFTA niż miejsce zamieszkania odbywa się na podstawie formularza E 112, uzyskanego w OW NFZ po uprzednim wydaniu zgody dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ na przeprowadzenie takiego leczenia.

Aby uzyskać zgodę na leczenie poza granicami kraju muszą zostać spełnione niżej wymienione przesłanki:

 • · wnioskodawca nie może zostać poddany leczeniu w kraju w terminie niezbędnym dla stanu zdrowia (zbyt długi czas oczekiwania w kolejce na uzyskanie świadczenia),
 • · wnioskowane leczenie jest świadczeniem gwarantowanym , tj. objętym jednym z wykazów świadczeń gwarantowanych zawartych w rozporządzeniach Ministra Zdrowia wydanych na podstawie art. 31 d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

Warunkiem niezbędnym jest złożenie przez wnioskodawcę wniosku do dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ o wydanie zgody na uzyskanie w innym niż RP państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie członkowskim EFTA świadczenia opieki zdrowotnej albo jego kontynuację, na zasadach wynikających z przepisów o koordynacji, a także na pokrycie kosztów transportu do miejsca udzielenia świadczenia – za pośrednictwem właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie wydawania zgody na uzyskanie świadczeń opieki zdrowotnej poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów transportu.

Część I.B., II oraz VI wniosku wypełnia osoba składająca wniosek, a  następnie przekazuje wniosek lekarzowi w celu wypełnienia części III

Warunki, które musi spełnić lekarz kierujący chorego na leczenie za granicą/wypełniający wniosek w części III :

 • musi być lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego, tj. lekarzem będącym świadczeniodawcą, z którym NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo lekarzem, który jest zatrudniony lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
 • musi być to specjalista posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny właściwej ze względu na zakres wnioskowanego leczenia lub badań diagnostycznych.

Podstawa prawna: art. 42i ust. 4 ustawy o świadczeniach

Część III wniosku wypełniona przez lekarza kierującego pacjenta na leczenie zagraniczne drukowanymi literami zawiera:

 • imię i nazwisko lekarza wypełniającego wniosek,
 • pieczęć lekarza wypełniającego wniosek zawierającą numer prawa wykonywania zawodu,
 • pieczęć świadczeniodawcy, u którego lekarz wypełniający wniosek udziela świadczeń opieki zdrowotnej,
 • rozpoznanie kliniczne dotyczące problemu zdrowotnego, stanowiącego przyczynę złożenia wniosku oraz rozpoznania współistniejące, z zastosowaniem Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10,
 • informację o dotychczasowym przebiegu choroby i zastosowanym leczeniu,
 • prognozę co do prawdopodobnego dalszego przebiegu choroby,
 • wskazanie szczegółowego zakresu leczenia lub badań diagnostycznych, których dotyczy wniosek,
 • cel wyjazdu i przewidywany sposób leczenia za granicą,
 • określenie dopuszczalnego czasu oczekiwania świadczeniobiorcy na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej, których dotyczy wniosek, ze wskazaniem czasu oczekiwania zgodnie z listą oczekujących oraz dopuszczalnego czasu oczekiwania – określonego indywidualnie przez lekarza wnioskującego,
 • uzasadnienie konieczności leczenia w zagranicznym podmiocie udzielającym świadczeń zdrowotnych,
 • miejscowość, datę wypełnienia wniosku, podpis i pieczęć lekarza wypełniającego wniosek.

Ww. informacje muszą być potwierdzone osobistą pieczątką lekarza wypełniającego wniosek (potwierdzającą jego specjalizację oraz stopień/tytuł naukowy) oraz pieczątką placówki opieki medycznej.

Po rozpoznaniu wniosku i wydaniu decyzji przez dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ, kopia decyzji doręczana jest lekarzowi wnioskującemu.

Konsultant wojewódzki

W trakcie procedowania wniosku w oddziale wojewódzkim NFZ oddział może bądź powinien – gdy wnosi o to osoba ubiegająca się o leczenie, przesłać wniosek wraz z kopią dokumentacji medycznej do konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny, właściwej dla wnioskowanego leczenia lub badań diagnostycznych, w celu zasięgnięcia opinii. Opinia konsultanta wojewódzkiego wyrażana jest w części IV wniosku.

Część IV wniosku wypełniona przez konsultanta wojewódzkiego zawiera:

 • informację w zakresie wskazanym przez dyrektora oddziału Funduszu,
 • miejscowość, datę wypełnienia wniosku, podpis i pieczęć konsultanta wojewódzkiego opiniującego wniosek,

Konsultant wojewódzki, w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, przekazuje do oddziału wojewódzkiego NFZ zaopiniowany wniosek wraz z kopią dokumentacji.
W uzasadnionych przypadkach (zasięgnięcia specjalistycznych opinii medycznych) termin może zostać przedłużony o okres 5 dni roboczych.