Rozliczenia pomiędzy państwami

Rozliczanie rzeczowych świadczeń zdrowotnych udzielonych na podstawie przepisów o koordynacji pomiędzy państwami UE/ EFTARozliczenia międzynarodowe w zakresie kosztów za rzeczowe świadczenia zdrowotne udzielone w ramach przepisów o koordynacji przebiegają w oparciu o przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 oraz nr 987/2009 w odniesieniu do państw członkowskich UE (od 1 maja 2010 r.) oraz w odniesieniu do państw członkowskich EFTA (od 1 kwietnia 2012 r. w stosunku do Szwajcarii, od 1 czerwca 2012 r. w stosunku do Islandii, Liechtensteinu i Norwegii).

1. Ogólny schemat rozliczeń międzynarodowych dla świadczeń rozliczanych na formularzu E 125

2. Zasady rozliczeń pomiędzy instytucjami ubezpieczenia państw członkowskich UE i EFTA

3. Procedura rozliczania pomiędzy NFZ a instytucjami ubezpieczenia państw członkowskich UE/ EFTA