Dokumenty uprawniające

Podstawą do udzielenia rzeczowych świadczeń zdrowotnych dla osób ubezpieczonych w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA są następujące dokumenty:

 1. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) lub Certyfikat Tymczasowo Zastępujący EKUZ ;
 2. Poświadczenie wydane przez Oddział Wojewódzki NFZ do formularzy E106, E109, E120, E121, E123 lub S1, DA1;
 3. Dokument S2 , S3 , DA1 lub formularze E112 , E123 ,

Rodzaje dokumentów jakimi powinna legitymować się osoba uzależniony jest od charakteru pobytu na terytorium RP oraz celu w jakim osoba przyjechała do Polski. Wyróżniamy:

 1. pobyt czasowy na terytorium RP, gdy celem jest:
  1. wyłącznie czasowa wizyta, bez zmiany miejsca zamieszkania;
  2. uzyskanie leczenia planowanego;
  3. kontynuacja leczenia rozpoczętego przez emerytowanego pracownika przygranicznego, który pracował na terytorium RP i rozpoczął tutaj leczenie;
 2. pobyt stały na terytorium RP, gdy celem jest przeniesienie miejsca zamieszkania do Polski;

Pobyt czasowy osoby uprawnionej na terytorium RP

 1. W przypadku, gdy pobyt osoby na terytorium RP ma charakter czasowy i związany jest on np. z pobytem turystycznym, osoba uprawniona powinna legitymować się EKUZ lub Certyfikatem Tymczasowo Zastępującym EKUZ.

  Zakres świadczeń ograniczony jest do świadczeń, które stają się niezbędne ze względów medycznych i są udzielane podczas pobytu czasowego w Polsce z myślą o zapobieżeniu przymusowemu powrotowi posiadacza karty do państwa właściwego, czyli przed końcem planowanego pobytu w celu poddania się wymaganemu leczeniu. Pod uwagę brany jest w szczególności charakter świadczeń oraz czas trwania pobytu. Innymi słowy, nie można stawiać w pacjenta w takiej sytuacji, że jest on zmuszony do powrotu do kraju w którym jest ubezpieczony w celu kontynuacji leczenia.

  Celem świadczeń tego typu jest umożliwienie ubezpieczonemu kontynuowania pobytu w warunkach bezpiecznych dla zdrowia.

  Każdorazowo zakres niezbędnych dla danej osoby świadczeń ustala lekarz. Lekarz powinien potraktować uprawnionego w  podobny sposób, jak osobę ubezpieczoną w Narodowym Funduszu Zdrowia.

  Jeżeli, jednak osoba uprawniona przyjechała do Polski wyłącznie w celu leczenia, na zaplanowaną lub umówioną wcześniej wizytę, EKUZ nie jest dokumentem wystarczającym. Konieczna jest zgoda na leczenie planowane w postaci formularza E112 , E123 lub dokumentu S2 , DA1 (pkt. 1b).

  W przypadku pobytu czasowego, którego celem nie było uzyskanie leczenia, świadczeniodawca nie może żądać od pacjenta dokumentów potwierdzających zgodę państwa właściwego na uzyskanie leczenia planowanego ( E112 , E123 , S2 , DA1 )  lub też dokumentów potwierdzających zamieszkanie na terytorium RP (poświadczenie do formularzy). Tak długo jak świadczenia mają charakter świadczeń niezbędnych z przyczyn medycznych, biorąc pod uwagę stan zdrowia oraz długość pobytu, EKUZ lub Certyfikat Tymczasowo Zastępujący EKUZ są wystarczającymi dokumentami do leczenia pacjenta.
 2. W przypadku, gdy pobyt osoby na terytorium RP ma charakter czasowy i związany jest on z uzyskaniem leczenia planowanego, osoba uprawniona powinna legitymować się formularzem E112 , E123 lub dokumentem S2 , DA1 , które stanowią zgodę państwa właściwego, czyli państwa w którym osoba jest ubezpieczona, na uzyskanie określonego leczenia w państwie członkowskim UE/EFTA innym niż właściwe.
  Zakres świadczeń ustalany jest indywidualnie i ograniczony jest do świadczeń, które zostały wskazane na dokumencie wystawionym przez państwo właściwe, czyli państwo w którym osoba jest ubezpieczona.
 3. W przypadku, gdy pobyt emerytowanego pracownika przygranicznego na terytorium RP ma charakter czasowy i związany z kontynuacją rozpoczętego w Polsce leczenie, dokumentem stanowiącym podstawę do udzielenia świadczeń jest dokument S3 .

  Zakres świadczeń ustalany jest indywidualnie i ograniczony jest do świadczeń, które zostały wskazane na dokumencie wystawionym przez państwo właściwe, czyli państwo w którym osoba jest ubezpieczona. Świadczenia te wiążą się z kontynuacją podjętego leczenia, w tym badanie, diagnozowanie i leczenie choroby przez cały czas jej trwania.

Pobyt stały – zamieszkiwanie - osoby uprawnionej na terytorium RP
W przypadku, gdy osoba ubezpieczona w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA przenosi swoje miejsce zamieszkania na terytorium RP , zobowiązana jest przedłożyć we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania Oddziale Wojewódzkim NFZ odpowiedni formularz, który uzależniony jest od tytułu do ubezpieczenia, tj.

 • Formularz E106/S1 dla osób ubezpieczonych, mieszkających na terytorium RP
 • Formularz E109/S1 dla członków rodziny mieszkających na terytorium RP, których główny ubezpieczony mieszka poza terytorium RP;
 • Formularz E121/S1 dla emeryta lub rencisty oraz członków jego rodziny mieszkających na terytorium RP;
 • Formularz E120/S1 dla osób ubiegających się o emeryturę lub rentę mieszkających na terytorium RP;
 • Formularz E123 / DA1 dla osób ubezpieczonych, mieszkających na terytorium RP, które mają prawo wyłącznie do rzeczowych świadczeń zdrowotnych związanych z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową;

Podstawą do udzielenia świadczeń rzeczowych przez świadczeniodawcę stanowi poświadczenie wydane przez Oddział Wojewódzki NFZ do ww. formularzy.

W oparciu o wydane przez Oddział Wojewódzki NFZ zaświadczenie, przysługuje pełen zakres świadczeń, które są analogiczne do świadczeń udzielanych osobom ubezpieczony w NFZ, za wyłączeniem poświadczenia wydanego do formularza E123 / DA1 . W przypadku poświadczeń do formularza E123 / DA1 prawo do świadczeń ogranicza się wyłącznie do świadczeń, które związane są z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową i które wskazane są na danym dokumencie.