Nauka, praca, emerytura w Polsce

Zakres świadczeń zdrowotnych dla osób ubezpieczonych w innych państwach członkowskich UE/EFTA przebywających w Polsce jest uzależniony od tego, jakim dokumentem posługuje się dana osoba uprawniona do świadczeń.

Jeżeli pobyt w Polsce związany z  nauką albo pracą ma charakter czasowy a osoba posługuje się Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego, to zakres świadczeń ograniczony jest do świadczeń, które stają się niezbędne ze względów medycznych i są udzielane podczas pobytu czasowego w Polsce z myślą o zapobieżeniu przymusowemu powrotowi posiadacza karty do państwa właściwego, czyli przed końcem planowanego pobytu w celu poddania się wymaganemu leczeniu. Pod uwagę brany jest w szczególności charakter świadczeń oraz czas trwania pobytu. Innymi słowy, nie można stawiać w pacjenta w takiej sytuacji, że jest on zmuszony do powrotu do kraju w którym jest ubezpieczony w celu kontynuacji leczenia.

Celem świadczeń tego typu jest umożliwienie ubezpieczonemu kontynuowanie pobytu w warunkach bezpiecznych dla zdrowia.

Każdorazowo zakres niezbędnych dla danej osoby świadczeń ustala lekarz. Lekarz powinien potraktować uprawnionego na tych samych zasadach, jak osobę ubezpieczoną w Narodowym Funduszu Zdrowia.

W przypadku pobytu czasowego, którego celem nie było uzyskanie leczenia, świadczeniodawca nie może żądać od pacjenta dokumentów potwierdzających zgodę państwa właściwego na uzyskanie leczenia planowanego (E112, E123, S2, DA1) lub też dokumentów potwierdzających zamieszkanie na terytorium RP (poświadczenie do formularzy). Tak długo jak świadczenia mają charakter świadczeń niezbędnych z przyczyn medycznych, biorąc pod uwagę stan zdrowia oraz długość pobytu, EKUZ lub Certyfikat Tymczasowo Zastępujący EKUZ są wystarczającymi dokumentami do leczenia pacjenta.

Jeżeli pobyt w Polsce ma charakter pobytu stałego to w przypadku, gdy osoba ubezpieczona w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA zamieszkuje na stałe w Polsce, zobowiązana jest przedłożyć we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia odpowiedni formularz, który uzależniony jest od tytułu do ubezpieczenia, który dana osoba posiada w państwie właściwym:

  • Formularz E106/S1 dla pracowników albo osób prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek ubezpieczonych w innym państwie członkowskim UE/EFTA, mieszkających na terytorium Polski;

  • Formularz E109/S1 dla członków rodziny mieszkających na terytorium Polski, których główny ubezpieczony jest zgłoszony do ubezpieczenia i zamieszkuje w innym państwie członkowskim UE/EFTA;

  • Formularz E121/S1 dla emerytów lub rencistów podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu innym państwie członkowskim UE/EFTA oraz członków ich rodzin mieszkających na terytorium Polski;

  • Formularz E120/S1 dla osób ubiegających się o emeryturę lub rentę w innym państwie członkowskim UE/EFTA mieszkających na terytorium Polski;

  • Formularz E123/DA1 dla osób ubezpieczonych, mieszkających na terytorium Polski, które mają prawo wyłącznie do rzeczowych świadczeń zdrowotnych związanych z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową;

UWAGA!

Wymienione wyżej formularze należy zarejestrować w Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.
Po zarejestrowaniu na ich podstawie zostanie wydane poświadczenie uprawniające do pełnego zakresu rzeczowych świadczeń zdrowotnych na terenie Polski.

W przypadku poświadczeń do formularza E123/DA1 prawo do świadczeń ogranicza się wyłącznie do świadczeń, które związane są z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową i które wskazane są na danym dokumencie.