Najczęściej zadawane pytania - Przeniesienie miejsca zamieszkania do innego państwa członkowskiego

Różnica w okresie ważności EKUZ dla członków rodziny wynika z faktu, iż osoby te należą do innej kategorii osób uprawnionych do otrzymania EKUZ. Wszystkie osoby zgłoszone do ubezpieczenia jako członkowie rodziny co do zasady otrzymują EKUZ z okresem ważności do 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Okres ważności EKUZ może ulec skrócenia w sytuacji uzyskania informacji o krótszym okresie przysługiwania uprawnień.

Świadczenia udzielane są zgodnie z przepisami państwa pobytu. Jeżeli w tym państwie emerytom/rencistom ubezpieczonym w powszechnym systemie ubezpieczenia zdrowotnego przysługują zniżki na zakup leków, to osoby tymczasowo przebywające na terytorium tego państwa powinny być traktowane na takich samych zasadach, jak osoby ubezpieczone w tym państwie, tj. przysługują im analogiczne zniżki na leki

EKUZ uprawnia do świadczeń zdrowotnych niezbędnych podczas pobytu w innym państwie członkowskim UE/EFTA, uwzględniając rodzaj tych świadczeń i przewidywany czas pobytu. O tym, jakie świadczenia są dla danej osoby niezbędne według powyższych kryteriów decyduje lekarz w państwie pobytu. Należy pamiętać, że EKUZ nie daje żadnych uprawnień, gdy celem podróży jest odbycie leczenia, a więc nie można na jej podstawie skorzystać z zaplanowanych świadczeń w innym państwie.

Na podstawie zarejestrowanego w instytucji miejsca zamieszkania formularza E121/S1 wydawany jest dokument potwierdzający prawo do pełnego zakresu rzeczowych świadczeń zdrowotnych w tym państwie. Świadczenia udzielane są na zasadach obowiązujących w państwie zamieszkania.

EKUZ wydawana jest przez państwo członkowskie UE/EFTA, które wydało dokument S1/E121.

Dokument S1/E121 jest dokumentem jaki powinien być wydany w związku z przeniesieniem przez emeryta / rencistę miejsca zamieszkania do innego państwa członkowskiego UE/EFTA. Jednocześnie, w przypadku przeniesienia miejsca zamieszkania po złożeniu wniosku o dokumentem S1/E121 ale przed jego uzyskaniem, możliwe jest posługiwanie się EKUZ wydaną przez właściwy oddział NFZ.

Wykonywanie pracy najemnej lub pracy na własny rachunek w innym państwie członkowskim UE/EFTA powoduje, iż dany emeryt/rencista zaczyna podlegać ustawodawstwu państwa członkowskiego UE/EFTA, w którym wykonuje pracę. W związku z tym EKUZ wydana przez NFZ traci ważność od dnia podjęcia pracy.

Osoby pobierające świadczenia emerytalne mogą otrzymać EKUZ ważną do 5 lat. Osoba pobierająca rentę co do zasady otrzymuje kartę na 12 miesięcy. W przypadku okazania dokumentu potwierdzającego dłuższy okres uprawnień np. decyzja o przyznaniu renty na okres dłuższy niż 12 miesięcy, EKUZ może być wydana na okres wynikający z tego dokumentu.