Najczęściej zadawane pytania - Leczenie planowane w państwach członkowskich UE/EFTA

Podstawowym warunkiem uzyskania zgody dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ na przeprowadzenie leczenia planowanego w innym państwie członkowskim UE/EFTA niż miejsce zamieszkania jest brak możliwości uzyskania wnioskowanego leczenia w kraju w terminie niezbędnym dla stanu zdrowia (zbyt długi czas oczekiwania w kolejce na uzyskanie świadczenia).

Prawidłowo wypełniony wniosek do dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ o przeprowadzenie leczenia planowanego w innym państwie członkowskim UE/EFTA należy złożyć w oddziale wojewódzkim NFZ właściwym dla miejsca zamieszkania.

Wnioskodawca, udając się na leczenie do innego państwa członkowskiego UE/EFTA, powinien posiadać przy sobie formularz E 112, który przekazuje placówce realizującej leczenie.

Formularz S2 jest to dokument uprawniający do leczenia planowanego w państwie członkowskim UE innym niż miejsce zamieszkania, który w przyszłości zastąpi formularz E 112.

Formularz E 112 jest to zaświadczenie wydawane przez instytucję właściwą (oddział wojewódzki NFZ) osobie, która uzyskała zgodę dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ na przeprowadzenie planowanego leczenia w innym państwie członkowskim UE/EFTA

Wniosek do dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ o przeprowadzenie leczenia planowanego w innym państwie członkowskim UE/EFTA wypełnia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego – specjalista posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny właściwej ze względu na zakres wnioskowanego leczenia lub badań diagnostycznych.

Aby uzyskać zgodę dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ na leczenie planowane w innym państwie członkowskim UE/EFTA należy wypełnić wniosek o przeprowadzenie planowanego leczenia poza granicami kraju zawarty w zał. 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie wydawania zgody na uzyskanie świadczeń opieki zdrowotnej poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów transportu (Dz. U. 2014.1551)

Leczenie planowane jest to przewidywany, ściśle określony sposób i zakres leczenia, który ma zostać przeprowadzony w innym państwie członkowskim UE/EFTA – w aktualnym stanie zdrowia wnioskodawcy oraz w określonym terminie, na wykonanie którego należy uzyskać zgodę dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ.