Najczęściej zadawane pytania - Informacje dla uprawnionych z innych państw członkowskich UE/EFTA

Receptę może wystawić lekarz ubezpieczenia zdrowotnego oraz lekarz niebędący lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego, jeżeli zawarł z Funduszem umowę upoważniającą go do wystawiania recept.
Należy okazać w aptece Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub certyfikat zastępujący EKUZ.
Leki wydawane na podstawie recepty można nabyć:

 • po wniesieniu opłaty ryczałtowej – w przypadku leków podstawowych – 3,20  zł i recepturowych – 5 zł;
 • za odpłatnością w wysokości 30% lub 50% ceny leku (w przypadku leków uzupełniających);
 • za pełną odpłatnością – w przypadku leków spoza wykazu leków refundowanych.

W razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia należy wezwać pogotowie ratunkowe (tel. 999 lub 112) lub zgłosić się bezpośrednio do szpitala, w szczególności na szpitalny oddział ratunkowy (SOR). Transport medyczny jest w takich przypadkach nieodpłatny. Należy okazać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub certyfikat zastępujący EKUZ.

Jeżeli zachodzi potrzeba leczenia szpitalnego, niezbędne jest skierowanie od  lekarza.
W przypadku nagłego zachorowania, wypadku, urazu, zatrucia, stanu zagrożenia życia, otrzyma Pan/Pani niezbędne świadczenia medyczne bez skierowania.
Należy udać się do szpitala, który podpisał umowę z NFZ oraz okazać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) lub certyfikat zastępujący EKUZ.

Należy udać się do stomatologa, który podpisał umowę z NFZ oraz okazać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) lub certyfikat zastępujący EKUZ. Świadczenia stomatologiczne przysługują bezpłatnie w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego jedynie w wąskim zakresie, określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 listopada 2004 r. (Dz.U. Nr 261, poz. 2601). Wykaz bezpłatnych usług i materiałów stomatologicznych dostępny jest w gabinecie stomatologicznym. Koszty świadczeń i materiałów ponadstandardowych pacjent pokrywa we własnym zakresie.

Należy udać się do lekarza, który podpisał umowę z NFZ oraz okazać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) lub Certyfikat Tymczasowo Zastępujący EKUZ. Jeżeli zachodzi potrzeba ambulatoryjnego leczenia specjalistycznego, niezbędne jest skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Skierowanie nie jest wymagane do następujących specjalistów:

 • ginekologa i położnika,
 • dentysty,
 • wenerologa,
 • onkologa,
 • psychiatry

oraz w przypadkach następujących osób:

 • chorych na gruźlicę,
 • zakażonych wirusem HIV,
 • uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychoaktywnych - w zakresie lecznictwa odwykowego,
 • inwalidów wojennych i wojskowych, osób represjonowanych oraz kombatantów,
 • cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych,
 • uprawnionych żołnierzy lub pracowników, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 • weteranów poszkodowanych, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 • osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych - w zakresie lecznictwa odwykowego.

Ponadto skierowania nie muszą posiadać osoby, którym lekarz POZ wydał Kartę Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego.

W razie wypadku, urazu, zatrucia, stanu zagrożenia życia otrzyma Pan/Pani niezbędne świadczenia medyczne bez skierowania.

Należy udać się do lekarza, który podpisał umowę z NFZ oraz okazać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) lub certyfikat zastępujący EKUZ. Podstawowa opieka zdrowotna obejmuje badania i poradę udzieloną przez lekarza pierwszego kontaktu. Lekarz może także skierować pacjenta na badania diagnostyczne, do specjalisty lub do szpitala. Przychodnie przyjmują od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00. Po godzinie 18.00 w dni powszednie oraz w soboty, niedziele i święta tzw. opiekę całodobową zapewniają placówki, które zawarły kontrakt na ten rodzaj świadczeń. Obejmują one opiekę ambulatoryjną oraz pomoc wyjazdową, tj. wizytę domową w  przypadku złego stanu zdrowia pacjenta. Adresy i telefony placówek udzielających opieki całodobowej dostępne są w przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej.