Jesteś w Strona główna › Karta Diagnostyki i leczenia Onkologicznego

Karta Diagnostyki i leczenia Onkologicznego

Karta Diagnostyki i leczenia Onkologicznego zawiera dane osobowe pacjenta, tj.:

- nazwisko i imię (imiona),

- datę urodzenia,

- oznaczenie płci, adres miejsca zamieszkania,

- numer PESEL (w przypadku noworodka - numer PESEL jednego z rodziców lub opiekuna prawnego), a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL - rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,

- w przypadku pacjenta małoletniego, całkowicie ubezwłasnowolnionego lub niezdolnego do świadomego wyrażenia zgody - nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego oraz adres jego miejsca zamieszkania.

Ponadto karta zawiera m.in. oznaczenie lekarza, który udzielił świadczeń opieki zdrowotnej, datę sporządzenia/założenia karty; dane dotyczące objawów, dotyczące diagnostyki onkologicznej, rozpoznania, plan leczenia onkologicznego, datę zakończenia leczenia onkologicznego