Nowe uproszczone wzory wniosków o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z 10-leciem funkcjonowania EKUZ

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że w związku z przypadającym w tym roku 10-leciem funkcjonowania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) opracowane zostały nowe uproszczone wzory wniosków o wydanie karty.

W zastępstwie dotychczasowych trzech wzorów wniosków wprowadzone zostają dwa wnioski:

  • wniosek o EKUZ w związku z pobytem czasowym (uwzględniający pobyt turystyczny, wyjazd związany z nauką (szkoła/studia/staż) oraz inny pobyt czasowy, który nie jest związany z wykonywaniem pracy, przeniesieniem miejsca zamieszkania lub uzyskaniem leczenia planowego),
  • wniosek o EKUZ w związku z wyjazdem „pracowniczym” , dedykowany wyłącznie celom związanym z pracą;


W uproszczonych wnioskach zrezygnowano z obowiązku podawania części danych, np. adresu zamieszkania oraz danych osoby opłacającej składkę. Zmienione zostały również zasady wypełniania pól współistniejących, tj. PESEL i data urodzenia. Ponadto poprawiona została czytelność  danych dotyczących tytuły do ubezpieczenia, sposobu odbioru karty, a także – w przypadku wniosku związanego z pracą - celu wyjazdu.

Do czasu wyczerpania nakładu wniosków dostępnych w oddziałach wojewódzkich NFZ uznawane będą wnioski złożone na poprzednio obowiązujących wzorach.