Nie zapomnij o EKUZ na wakacje

Planujesz zagraniczny urlop z rodziną? Jedziesz zwiedzać z plecakiem Europę? A może spędzisz wakacje u znajomych w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej? Niezależnie od tego, do którego państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE) lub EFTA (Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria) wybierasz się w te wakacje, nie zapomnij o Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

Do czego służy EKUZ

EKUZ jest dokumentem, który potwierdza, że jej posiadacz jest osobą ubezpieczoną i ma prawo do opieki zdrowotnej w państwie pobytu, pod warunkiem, że świadczenia są niezbędne z przyczyn medycznych biorąc pod uwagę stan zdrowia pacjenta oraz planowaną długość jego pobytu. O tym, czy świadczenie jest niezbędne decyduje lekarz.

Karta gwarantuje dostęp do opieki zdrowotnej, w zakresie niezbędnym, na zasadach analogicznych jak zasady obowiązujące osoby ubezpieczone w danym państwie członkowskim.

Należy pamiętać, że nie wszystkie świadczenia są bezpłatne – każde państwo członkowskie ustala w przepisach krajowych zasady udzielania opieki zdrowotnej. W wielu państwach na pacjentów nałożony jest obowiązek ponoszenia dodatkowych opłat, tzw. kosztów współpłacenia , niezależnie od faktu posiadania ubezpieczenia. Obowiązek taki dotyczy również pacjentów z EKUZ . Koszt opłat dodatkowych, ponoszony przez pacjenta, nie podlega zwrotowi przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ).

Przed wyjazdem warto zapoznać się z informacjami dotyczącymi zasad udzielania świadczeń w państwie planowanego pobytu – informacja dostępna jest na portalu polskiej instytucji łącznikowej w zakładce „wyjeżdżam do” ( https://www.ekuz.nfz.gov.pl/wypoczynek/wniosek-o-wydanie-ekuz ).

Jak uzyskać EKUZ

Przed wyjazdem należy złożyć, co do zasady, we właściwym oddziale wojewódzkim NFZ ze względu na miejsce zamieszkania wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego w związku z pobytem czasowym (turystycznym) - https://www.ekuz.nfz.gov.pl/wypoczynek/wniosek-o-wydanie-ekuz .

Wniosek można złożyć osobiście, za pośrednictwem osoby upoważnionej, a także przesłać faksem, pocztą lub pocztą elektroniczną jako załącznik na adres mailowy właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ. Należy pamiętać, że wniosek musi zostać podpisany.

UWAGA! Wydanie karty jest bezpłatne i następuje w dniu złożenia wniosku osobiście w oddziale wojewódzkim NFZ, po dokonaniu weryfikacji uprawnienia wnioskodawcy. W okresie wakacji mogą pojawić się kolejki, warto więc postarać się o właściwy dokument wcześniej.

Kartę trzeba wyrobić osobno dla każdego członka rodziny.

Co należy zrobić, aby w razie nagłej potrzeby zdrowotnej otrzymać pomoc medyczną w państwach członkowskich Unii Europejskiej (UE) lub EFTA ?

Korzystając ze świadczeń niezbędnych z przyczyn medycznych w  placówkach działających w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej należy możliwie najwcześniej okazać EKUZ lekarzowi lub administracji szpitala. Potrzebny może się okazać również dowód tożsamości lub kserokopia karty.

UWAGA!

  • W wielu miejscowościach turystycznych lekarze przyjmują tylko prywatnie i nie honorują EKUZ.
  • Przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego nie zapewniają pokrycia przez NFZ kosztów transportu do Polski . Pacjent, co do zasady, w pełni ponosi koszty międzynarodowego transportu sanitarnego do Polski.

Zaleca się wykupienie dodatkowego, prywatnego ubezpieczenia obejmującego koszty świadczeń zdrowotnych, których w państwach członkowskich nie pokrywa powszechne ubezpieczenie zdrowotne. Dodatkowa polisa ubezpieczeniowa może również obejmować inne koszty, do których finansowania NFZ nie jest uprawniony, w tym tzw. koszty współpłacenia pacjenta, o których mowa powyżej.

Brak Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego

Jeżeli podczas pobytu turystycznego na terenie innego państwa członkowskiego UE/EFTA zajdzie konieczność skorzystania ze świadczeń zdrowotnych, a z jakiegoś powodu np. kradzieży, zagubienia pacjent nie posiada ze sobą EKUZ, może on uzyskać Certyfikat tymczasowo zastępujący EKUZ ( https://www.ekuz.nfz.gov.pl/wypoczynek/wypoczynek-bez-ekuz ). W tym celu należy przesłać do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ, np. mailem jako załącznik, podpisany wniosek o wydanie Certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ - wzór wniosku dostępny jest na portalu polskiej instytucji łącznikowej w zakładce „dokumenty do pobrania” ( https://www.ekuz.nfz.gov.pl/hidden_main_page/dokumenty-do-pobrania ).