Komunikat dotyczący wydłużenia okresu ważności EKUZ do 12 miesięcy

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że okres ważności Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wydawanej w związku z pobytem czasowym w innym państwie członkowskim UE/EFTA dla osób ubezpieczonych, których obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego uważa się za spełniony zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wydłużony zostaje do 12 miesięcy.

Uprawnienie do uzyskania EKUZ na 12 miesięcy przysługuje osobom, które są:

  • „zatrudnione” 1 ,
  • prowadzą pozarolniczą i rolniczą działalność gospodarczą,
  • pobierają rentę,
  • studentami zgłoszonymi do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię,
  • członkami rodzin (w przypadku członka rodziny w stopniu pokrewieństwa dziecko w wieku powyżej 18 lat - po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego fakt kontynuacji kształcenia).

1 Dotyczy to osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt. 1 lit. a) f), g) oraz pkt. 2-15a), 32) i 35) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, m.in.: osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, duchownych, członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych, funkcjonariuszy służb mundurowych, ABW, AW, CBA, SKW, SWW, BOR, posłów, sędziów, prokuratorów oraz ławników.

W przypadku uzyskania przez oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informacji o utracie prawa wnioskodawcy do świadczeń finansowanych ze środków publicznych, okres ważności, na jaki wydana ma być EKUZ, nie może być dłuższy niż okres przysługującego wnioskodawcy uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Nowy okres ważności EKUZ znajduje również zastosowanie do wniosków złożonych i nierozpatrzonych przez oddziały wojewódzkie NFZ przed wejściem zmiany.

W przypadku utraty przez posiadacza karty uprawnień do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych przez NFZ przed upływem 12-miesięcznego okresu ważności EKUZ, posługiwanie się kartą jest nieuprawnione.

Podstawa prawna: Zarządzenie nr 9/2017/DWM Prezesa Narodowego Funduszu z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie okresu ważności oraz trybu wydawania EKUZ w związku z pobytem czasowym w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA.