Komunikat dotyczący wydłużenia okresu ważności EKUZ

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że okres ważności Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wydawanej w związku z pobytem czasowym w innym państwie członkowskim UE/EFTA z dniem 1 czerwca 2019 r.  zostaje wydłużony do 3 lat, dla następujących osób ubezpieczonych, tj.:

- osób "zatrudnionych", są to m.in. osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, osoby duchowne, członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych, funkcjonariusze służb mundurowych, funkcjonariusze ABW, AW, CBA, SKW, SWW, BOR, posłowie i senatorowie, sędziowie i prokuratorzy oraz ławnicy,

- osób prowadzących pozarolniczą i  rolniczą działalność gospodarczą,

- osób pobierających zasiłek / świadczenie przedemerytalne.

W przypadku posiadania przez oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informacji
o wcześniejszej dacie utraty prawa wnioskodawcy do świadczeń finansowanych ze środków publicznych, okres ważności, na jaki wydana ma być EKUZ, nie może być dłuższy niż okres przysługującego wnioskodawcy uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Wniosek o wydanie EKUZ w związku z pobytem czasowym osoby  w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim UE/EFTA, który nie jest związany z wykonywaniem na terytorium tych państw pracy lub podjęciem nauki można składać drogą pocztową, elektroniczną i za pośrednictwem faxu wyłącznie  do właściwego dla wnioskodawcy oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Bez zmian pozostaje możliwość osobistego złożenia wniosku o wydane EKUZ w dowolnym oddziale wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia. W przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, oddział ten przekazuje wniosek do właściwego dla wnioskodawcy oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Podstawa prawna: Zarządzenie nr 53/2019/DWM Prezesa Narodowego Funduszu z dnia
22 maja 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie okresu ważności oraz trybu wydawania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego w związku z pobytem czasowym w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim UE/EFTA.