admin
01.10.2013 - 16:50

Zgodnie z przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego pacjenci ubezpieczeni w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA, niezależnie od posiadanego obywatelstwa, w celu uzyskania dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej na terytorium RP u świadczeniodawcy, który podpisał umowę z NFZ, zobowiązani są do przedstawienia odpowiedniego dokumentu unijnego potwierdzającego fakt ubezpieczenia.

W przypadku braku dokumentów unijnych, ww. kategoria pacjentów nie jest uprawniona do składania oświadczeń, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U z 2008 r.  Nr 164 poz. 1027 z późn. zm).

admin
11.07.2012 - 08:06

W związku z rozpoczynającymi się w dniu 29 sierpnia 2012 r. w Londynie Igrzyskami Paraolimpijskimi, Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) uprzejmie informuje, iż osoby ubezpieczone w NFZ lub uprawnione do korzystania ze świadczeń na podstawie przepisów krajowych, powinny przed wyjazdem do Wielkiej Brytanii zaopatrzyć się w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).